HOE OM ‘N LEWENS- EN WÊRELDBESKOUING SAAM TE STEL

‘n Lewens- en wêreldbeskouing omvat gewoonlik hierdie drie gedeeltes:

 • Geloofstandpunte oor die aard van alle dinge.
 • ‘n Waardestelsel, oftewel – hoe behoort mense te dink en op te tree?
 • Wat is die mees effektiewe maniere om volgens hierdie waardestelsel te leef?

Wat die filosofie/godsdiens/spiritualiteit betref was daar vir baie jare wyd uiteenlopende geloofstandpunte oor veral hierdie terreine:

 • Die aard van die Goddelike/God;
 • Die moontlikheid en aard van lewe na die dood en
 • Of mense ‘n vrye wil het en of al hulle besluite voorafbepaal is deur óf die verloop van “natuurlike” gebeure, óf deur ‘n Persoonlike God.

Wat die aard van die Goddelike/God betref is daar hoofsaaklik drie uiteenlopende geloofstandpunte:

 • Daar is ‘n almagtige en alwyse Persoonlike God wat alles “vanuit niks” geskep het en wat selfs af en toe die verloop van mense se lewens kan verander.
 • Daar is géén God of Goddelike Werklikheid “agter” alles nie.
 • Daar is wel ‘n onpersoonlike Goddelike Werklikheid waaruit alle verskynsels voortgevloei het en wat die eintlike kern is van alle verskynsels.

Wat die moontlikheid van lewe na die dood betref is daar veral drie uiteenlopende sienings:

 • Sommige mense is bestem vir die Hemel en andere vir die Ewige Verdoemenis. Diegene wat sekere dinge glo en/of doen, is bestem vir die Ewige Lewe in die Hemel, terwyl “halsstarrige ongelowiges” se voorland die Ewige Verdoemenis is.
 • Daar is geen onsterflike deel van enige mens wat die dood van die brein kan oorleef nie.
 • Daar is wel ‘n onsterflike deel van mense wat die dood van die fisiese liggaam sal oorleef en wat daarna sal inkarneer “binne-in” ‘n ander liggaam in ‘n volgende lewe.

Wat die moontlikheid van vrye wil betref is daar hoofsaaklik drie uiteenlopende geloofstandpunte:

 • Volgens teologiese determinisme is/word alle verloop van gebeure deur ‘n Persoonlike Skeppergod voorafbepaal.
 • Volgens wetenskaplike determinisme bepaal die verloop van natuurlike gebeure alle mense se besluite en kan wetenskaplike metodes gebruik word om die verband tussen oorsake en gevolge vas te stel.
 • Elke mens kan vrye wilsbesluite neem wat in géén opsig deur enige god of natuurlike gebeure volledig voorafbepaal word nie. Almal behoort dus volle verantwoordelikheid te aanvaar vir alle goeie en slegte besluite wat hulle neem.

Die geldigheid van geeneen van die voorgaande geloofstandpunte kan (tans) bewys word d.m.v. enige wetenskaplik-aanvaarbare metode nie. Dis belangrik om te onderskei tussen geloofstandpunte en verifieerbare idees waarvan die geldigheid wel vasgestel kan word d.m.v. wetenskaplike metodes of historiese getuienis. Die geldigheid van geloofstandpunte kan egter oor gefilosofeer word aan die hand van (i) die logiese konsekwentheid daarvan; (ii) of dit indruis teen wetenskaplike en/of historiese getuienis en (iii) vir wie dit voordelig is.

Waardestelsels wat deel is van die een of ander politieke of godsdienstige ideologie of lewens- en wêreldbeskouing, is nie noodwendig altyd afhanklik van geloofstandpunte nie, maar daar is wel twee lewens- en wêreldbeskouinge wat veral in Westerse lande prominent is en was, wat nog boonop addisionele geloofstandpunte het wat dien as regverdiging vir hulle waardestelsels. Volgens heelwat Christene wat geloofstandpunt (1) aanvaar wat betref die aard van die Goddelike en die moontlikheid van lewe na die dood, is die Bybel die “onfeilbare Woord van God”. Baie van hierdie Christene sukkel egter om behoorlik te onderskei tussen opsie (1) en (3) wat betref die moontlikheid van vrye wil. Heelwat Westerlinge is deesdae ondersteuners van opsie (2) wat betref die aard van die Goddelike en die moontlikheid van lewe na die dood. Baie van hulle ondersteun die politieke ideologie waarvolgens veelrassige een-mens-een-stem demokrasie die beste regeringsvorm is. Vir baie van hulle dien ‘n spesifieke weergawe van die gelykheidsdogma as regverdiging vir hierdie ideologie. Volgens hierdie weergawe/geloofstandpunt is alle mense “gelyk gebore” in dié opsig dat almal dieselfde potensiaal het om eendag “ewe slim en kreatief” te wees indien hulle dieselfde hoë standaard onderwys en opleiding sou ontvang. Oorgeërfde genetiese verskille wat ‘n wesenlike invloed het op mense se intelligensie en kreatiwiteit, is dus minder belangrik. Voorbeelde van waardestelsels wat wel afhanklik is van sekere van die bogenoemde geloofstandpunte, is:

 • Die Calvinistiese waardestelsel wat afhanklik is van geloofstandpunt (1) van elkeen van die bogenoemde drie terreine;
 • Karl Marx se dialektiese materialisme wat afhanklik is van geloofstandpunt (2) van elkeen van die bogenoemde drie terreine en
 • ‘n Waardestelsel wat afhanklik is van geloofstandpunt (3) van elkeen van die bogenoemde drie terreine. Hierdie waardestelsel kan gepaardgaan met die idee dat alle mense se ware einddoel eenwording met die Goddelike is.

Ondersteuners van die voorgaande drie waardestelsels kan dan hulle kennis oor historiese- en wetenskaplike getuienis gebruik om hulle onderskeie norme en waardes op die mees effektiewe wyses uit te leef. Hulle kan dit toepas op o.a. die sosiale terrein en die politiek. Sommige Calviniste ondersteun die teokratiese gedagte waarvolgens landswette sover moontlik opgestel en toegepas moet word in ooreenstemming met “Bybelse riglyne”, terwyl Marxiste berug is vir hulle moorde op en verarming van miljoene mense. Mooiklinkende maar skadelike ideologieë wat afhanklik is van onwetenskaplike geloofstandpunte soos bv. die spesifieke weergawe van die gelykheidsdogma waarna ek hierbo verwys het, word heel dikwels gepropageer deur magsugtige opportuniste wat hulle eie welsyn bevorder ten koste van dié van andere aan wie hierdie ideologieë opgedis word. Ondersteuners van waardestelsel (c) kan hulle kennis oor en erkenning van belangrike oorgeërfde genetiese verskille tussen mense gebruik om alternatiewe regeringsvorms te propageer wat die welsyn van alle landsburgers meer geredelik sal bevorder as wat dit in hedendaagse veelrassige een-mens-een-stem demokrasieë bevorder is.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Lewer kommentaar

Waarom die meeste blankes onwillig is om weerstand te bied teen die ANC-regime

CJmHhS3WgAAy9Jd-251x300

Die apatiese (en selfsugtige!) houding van die meeste blankes die afgelope 23 jaar, was onafskeidbaar deel van die toenemende geweldsmisdade, verval en agteruitgang wat ons in hierdie land beleef het.  Hoekom is daar vandag – na 23 jaar van die ANC-bewind, nog hoegenaamd géén teken van enige behoorlike blanke weerstand teen die heerskappy van internasionale geldmagte en hul pionne binne hierdie regering nie? Ek dink daar is hoofsaaklik drie redes vir hierdie stand van sake:

 • Die meeste blankes se Christelike/Bybelse waardestelsel kan geen behoorlike riglyne aan hulle verskaf wat betref rasseverhoudinge nie; inteendeel, dis ‘n bron van al groter wordende verwarring en verdeeldheid.
 • Die hoofstroommedia, insluitend die SABC TV, DSTV, RSG, Afrikaanse dagblaaie soos Beeld; politieke partye soos die DA en VF+; kerkleiers van veral die Afrikaanse driesusterkerke en kultuurorganisasies en “burgerregte-organisasie” soos o.a. die FAK, ATKV en AfriForum, het ‘n oorweldigende invloed op die meeste blankes se denke en dade.
 • In plaas daarvan om hul uitgediende Christelike waardestelsel te vervang met ‘n meer sinvolle en lewensverrykende waardestelsel, het die meeste blankes verkies om kleinlike selfsug en die gepaardgaande verbruikerskultuur, te omhels.

Daar is deesdae geweldig baie onenigheid en verwarring onder blanke Christene veral betreffende rasseverhoudinge. Aan die een kant van die spektrum is diegene met ‘n streng Ou Testamentiese benadering met die gepaardgaande goedkeuring van rassisme, slawerny, baasskap, homofobie en volksmoord. Aan die ander kant is diegene wat glo dat alle mense “gelyk geskape is in die oë van God”; dat daar geen noemenswaardige oorgeërfde genetiese verskille tussen rasse is nie en dat enige vorm van Apartheid/rasseskeiding daarom onbybels is. Daar is egter bitter-min Christene wat besef dat daar ‘n derde “Goue Middeweg” standpunt is wat nêrens in die Bybel (of deur die meeste hedendaagse teoloë en predikante) aanbeveel word nie. Om hierdie verwarring en oningeligte status van hulle te verstaan, moet ons veral hierdie 3 feite in ag neem:

1) Die kerngedagte van die Ou Testament is die verhouding tussen die volk Israel en hul (stam)god Jahwe. Die beweerde uitverkore status van hierdie volk en gepaardgaande veroordeling van ondertrouery met ander nasies, is onafskeidbaar deel van hierdie “rasgesentreerde” kerngedagte.

2) Nêrens in die Bybel word die skeiding tussen lede van verskillende volkere (segregasie) veroordeel of as “sondig” beskou nie. Selfs Paulus se “Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één.”, verwys na ‘n geestelike eenheid en impliseer geensins dat slegs veelrassige een-mens-een-stem demokrasieë moreel-aanvaarbaar is nie.

3) As gevolg van veral politieke druk en finansiële behoeftes het heelwat kerkleiers Apartheid as “ketters” verklaar en is die Belhar Belydenis as addisionele belydenis opgestel. Ek het die toenemende verpolitisering van die Afrikaanse kerke in hierdie artikel bespreek.

In plaas daarvan dat volledige geografiese skeiding tussen volkere duidelik in die Bybel verkondig word, word die gebruikmaak van slawe-arbeid van nie-Israeliete nêrens in die Bybel verbied nie en word selfs volksmoord goedgepraat. Dit wil dus voorkom asof (veral) Joodse/Israelse baasskap eerder aanbeveel word in die Ou Testament. Terwyl “regse Christene” soos bv. Anthony Jacob – die skrywer van White Man, Think Again!, in 1965 nog blanke baasskap (Engels: White Supremacy) gepropageer het, is daar vandag bykans geen “regse” of “Alt-regse” mense wat dit ondersteun nie – selfs nie eens die Nasionaal-Sosialistiese National Alliance in Amerika nie! Is dit hoegenaamd sinvol om daarop aan te dring dat die Bybel (of selfs die Christelike lewensuitkyk) moet dien as riglyn vir beter rasseverhoudinge?

Internasionale geldbelange en eienaars van die hoofstroommedia is deeglik bewus van die feit dat hulle sekere ideologieë kan propageer wat húlle belange sal bevorder – dikwels ten koste van die belange van die meeste ander mense wat hierdie ideologieë klakkeloos navolg. Die bewering dat liberale demokrasie, oftewel veelrassige een-mens-een-stem demokrasie, die beste regeringsvorm is, beskou ek as die kern-ideologie van die hoofstroommedia in veral Westerse lande. Die belangrikste alternatief vir hierdie liberaal-demokratiese ideologie is die volkstaatideaal waarvolgens lede van ‘n volk oor hulleself behoort te regeer binne ‘n land wat hoofsaaklik deur hulle mede-volksgenote bewoon en bewerk word. Eienaars van die hoofstroommedia het veral sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog ywerig gepoog om miljoene blankes te ontmoedig om die volkstaatideaal te ondersteun.

Sekere standpunte dien as regverdiging vir godsdienstige dogmas. Sodoende dien die bewering dat Jesus se lewe en kruisdood korrek voorspel is in die Ou Testament, dikwels as regverdiging vir die bewering dat die Bybel daarom die “onfeilbare Woord van God” is. Soortgelyk hieraan is daar sekere standpunte wat dien as regverdiging/hoekstene vir sommige politieke ideologieë. Daar is veral drie standpunte wat dien as die hoekstene vir die liberaal-demokratiese ideologie:

1) “Alle mense is ‘gelyk gebore’ in dié opsig dat daar weinig oorgeërfde genetiese verskille tussen hulle is wat ‘n bepalende invloed het op hulle intelligensie- en skeppingsvermoëns. Goeie onderwys en opleiding is dus die beste waarborg vir vooruitgang.”

Ek het hierdie blatante leuen meer breedvoerig in hierdie artikel bespreek.

2) “Die meeste probleme in veral lande wat voorheen kolonies was van Westerse lande, is die gevolg van verkeerde dinge wat witmense aangevang het.”

Is diegene wat hierdie standpunt ondersteun, bewus van omstandighede in lande soos Liberië en Ethiopië wat nooit kolonies van Westerse lande was nie? Na 23 jaar van ‘n swart meerderheidsregering word “Apartheid” nog steeds geblameer vir baie probleme waarmee ons nog daagliks stoei in hierdie land.

3) “Hitler het 6 miljoen Jode vergas. Enige politieke standpunt wat die belangrikheid van ras beklemtoon, sal noodwendig lei na gaskamers”.

Hierdie bewering word veral in Europese lande gepropageer om Europeërs daarvan te weerhou om doeltreffend weerstand te bied teen die invloede van internasionale geldmagte en die gepaardgaande toenemende immigrasie (invalle?) van derdewêreldse mense na Europese lande.

 

Magtige belangegroepe en eienaars van die hoofstroommedia probeer dus om mense sover moontlik dom en oningelig te hou oor veral die noue samewerking tussen die super ryk elite en sommige politici (en kerkleiers). Lesers van (veral Afrikaanse) dagblaaie en TV-kykers word aangemoedig om te stem vir hierdie selfde meelopers van internasionale geldmagte, terwyl hulle aandag gefokus word op minder lewensbelangrike sake soos o.a. die nuutste sportgebeure, skinderpraatjies oor rolprentsterre en “vermaak” soos Sewendelaan.

Almal van ons moet dikwels belangrike besluite in die lewe neem. Daar is veral één besluit wat van toepassing is op dit wat vir jou van die allergrootste belang is. Jy moet besluit of jou eie kortsigtige materiële behoeftes en dié van jou vriende en naasbestaandes, belangriker is as die nastreef van ‘n ideaal wat sodanige basiese behoeftes transendeer. Hiermee bedoel ek ideale soos bv. die nastreef van beter lewensomstandighede vir nie alleen jouself en jou vriende en naasbestaandes nie, maar ook vir alle ander mense en nie-menslike diere. Die bereidwilligheid om vervolgens persoonlike opofferings te maak om hierdie ideaal te verwesenlik, verwys ek na as die “heroïese lewensuitkyk”. Die gebrek aan hierdie heroïese lewensuitkyk onder veral die oorgrote meerderheid blankes, is een van die belangrikste redes waarom hulle nié doeltreffend weerstand wil bied teen, óf die misleidende invloede van die hoofstroommedia, óf die ANC-regime, nie. In teenstelling met die kleinlike selfsug van die meeste blankes, was daar deur die jare talle voorbeelde van mense wat bereid was om te sterf vir dit waarin hulle glo. Ek het die heroïese lewensuitkyk meer breedvoerig bespreek in hierdie artikel.

Posted in Uncategorized | Lewer kommentaar

Hoe behoort ons te dink en op te tree: vier moontlike kategorieë

Prentjie

Vervolgens verduidelik ek my verstaan van die verskille tussen die linkerhand en regterhand paaie, as twee wyd uiteenlopende waardestelsels. Indien ons die verhouding tussen ‘n mens en ‘n moontlike God/Goddelike Werklikheid as vertrekpunt sou neem, kan ons ‘n beter begrip kry van verskillende waardestelsels wat deur die jare deur mense gevolg is. Ondersteuners van die regterhand pad glo dat die eintlike doel van hul lewens is om hulleself te onderwerp aan óf die gesag van ‘n Persoonlike God, óf om uiteindelik een te word met ‘n onpersoonlike Goddelike Werklikheid. Vir ondersteuners van die linkerhand pad is die hoogste prioriteit die bevordering van die mag/belange/plesier van hulle unieke self/ego/bewussyn/siel – dikwels ten koste van die belange van andere.

Binne die regterhand pad onderskei ek tussen die godsdienstige en spirituele waardestelsel. Die godsdienstige mens glo dikwels dat ‘n Persoonlike Skeppergod sekere verordeninge en opdragte met mense gedeel het d.m.v. die een of ander goddelik-geïnspireerde geskrif. Diegene wat hierdie riglyne sou gehoorsaam en respekteer, het ‘n groter kans om die ewige lewe te beërwe, as ‘n “halsstarrige ongelowige” wat dit sou durf waag om die geldigheid van die veronderstelde goddelik-geïnspireerde geskrif te bevraagteken. Die spirituele mens glo in die werklikheid van ‘n onpersoonlike Goddelike waaruit alle bestaande dinge geëmaneer het en dat dit sy/haar lewensdoel of bestemming is om uiteindelik een te word met die Goddelike.

Binne die linkerhand pad onderskei ek tussen diegene wat glo in die voortbestaan van die bewussyn na die afsterwe van die fisiese liggaam en diegene wat nié daarin glo nie. Eersgenoemde is ondersteuners van die “transendente linkerhand pad”, terwyl laasgenoemde die “immanente linkerhand pad” ondersteun. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is die verskille tussen die Kerk van Satan wat in 1966 deur Anton LaVey gestig is in San Fransisco en die Temple of Set wat lateraan deur Michael Aquino gestig is. Anton LaVey het gefokus op die “hier-en-nou” materiële behoeftes van die individu, terwyl Michael Aquino geglo het in die verdere evolusie van (ten minste sommige) mense se siele na die dood van die fisiese brein.

Dit gebeur dikwels dat sommige mense besluit om ‘n spesifieke waardestelsel aan te beveel vir diegene vir wie hulle omgee, terwyl hulle ‘n ander waardestelsel propageer vir andere wat deur hulle onderdruk en mislei word. Sodoende is godsdienstige waardestelsels vir baie jare gepropageer om miljoene gelowiges se denke en gedrag te reguleer wat dan kwansuis in ooreenstemming was met die verordeninge van die een of ander vreesaanjaende god. Bybelgedeeltes wat verwys na owerhede wat deur God aangestel is, is gebruik om dikwels die heerskappy van korrupte regimes mee te regverdig. Deesdae word veral die politieke ideologie waarvolgens alle mense gelyk gebore is en hulle daarom gelyke stemreg behoort te hê, gebruik om die belange van super ryk besigheidsmense en eienaars van die hoofstroommedia, te bevorder. Baie lede van die super ryk elite is egter deeglik bewus van die wesenlike oorgeërfde genetiese verskille tussen mense wat ‘n bepalende invloed het op hulle intelligensie- en skeppingsvermoëns. Opportunistiese mense gee dus dikwels voor dat hulle ywerige navolgers is van die een of ander mooiklinkende, emosiebelaaide waardestelsel. In hierdie artikel het ek die eienskappe van waardestelsels meer breedvoerig bespreek.

Posted in Uncategorized | Lewer kommentaar

Waarom is Christene dan so verdeeld wat betref rasseverhoudinge?

mf1017

Daar is deesdae geweldig baie onenigheid en verwarring onder Blanke Christene veral betreffende rasseverhoudinge. Om hierdie verwarring en oningeligte status van hulle te verstaan, moet ons veral hierdie feite in ag neem:

1) Die kerngedagte van die Ou Testament is die verhouding tussen die volk Israel en hul (stam)god Jahwe. Die beweerde uitverkore status van hierdie volk en gepaardgaande veroordeling van ondertrouery met ander nasies, is onafskeidbaar deel van hierdie “rasgesentreerde” kerngedagte.

2) Nêrens in die Bybel word die skeiding tussen lede van verskillende volkere (segregasie) veroordeel of as “sondig” beskou nie. Selfs Paulus se “Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één.”, verwys na ‘n geestelike eenheid en impliseer geensins dat slegs veelrassige een-mens-een-stem demokrasieë moreel-aanvaarbaar is nie.

3) As gevolg van veral politieke druk en finansiële behoeftes het heelwat kerkleiers Apartheid as “ketters” verklaar en is die Belhar Belydenis as addisionele belydenis opgestel. Ek het die toenemende verpolitisering van die Afrikaanse kerke in hierdie artikel bespreek.

In plaas daarvan dat volledige geografiese skeiding tussen volkere duidelik in die Bybel verkondig word, word die gebruikmaak van slawe-arbeid van nie-Israeliete nêrens in die Bybel verbied nie en word selfs volksmoord goedgepraat. Dit wil dus voorkom asof (veral) Joodse/Israelse baasskap eerder aanbeveel word in die Ou Testament. Terwyl “regse Christene” soos bv. Anthony Jacob [die skrywer van White Man, Think Again!] in 1965 nog blanke baasskap (Engels: White Supremacy) gepropageer het, is daar vandag bykans geen “regse” of “Alt-regse” mense wat dit ondersteun nie – selfs nie eens die Nasionaal-Sosialistiese National Alliance in Amerika nie! Behoort ons dus daarop aan te dring dat die Bybel (of selfs die Christelike lewensuitkyk) moet dien as riglyn vir beter rasseverhoudinge?

Ek het hierdie kommentaar op beide die PRAAG-webblad en die Boerevryheid Forum geplaas, maar nog geen behoorlike teenargumente gesien nie.

Posted in Uncategorized | 4 Kommentaar

Eienskappe van die Bybelse god, Bybelse riglyne en die invloed van persoonlike belange op kerkleiers se besluite

Free will (2)

 

onheilige-drie-eenheid

Hier is die inhoud van die e-posgesprek tussen myself en Ds. Schalk Strauss, redakteur van die tydskrif “Die Boodskapper”, van die Afrikaanse Protestantse Kerk:

Jaco Steyn:

Geagte APK-lidmate,

Hiermee deel ek graag my standpunte oor die aard van die Bybelse God en die werklikheid van boosheid met julle. As deel van ons pogings om hierdie dinge beter te verstaan, behoort ons deeglik na te dink oor hierdie drie onderwerpe en behoort ons die gevolgtrekkings wat ons maak, op nugtere wyse met mekaar te vergelyk:

 • Die gedurige debatte oor die beweerde vrye wil van mense versus (wetenskaplike of teologiese) determinisme. Indien ons determinisme sou aanvaar, moet ons noodwendig die werklikheid van die vrye wil van mense verwerp.
 • Dit is duidelik in sekere Bybelgedeeltes dat die Bybelse God (ten minste) sommige van Sy skepsels haat. Hoe kan dit versoen word met die bewering dat die Bybelse God liefdevol is of dat Hy doelbewus boosheid gebruik as deel van Sy plan om alles uiteindelik ten goede te laat verloop?
 • Nadat ek van die artikels in die nuutste uitgawe van Die Boodskapper gelees het, het ek weereens besef dat daar geen behoorlike teenargumente is vir die bewering dat ‘n almagtige, alwyse, liefdevolle God self boos is indien Hy doelbewus boosheid toelaat.

Ek het die voorgaande drie onderwerpe meer breedvoerig bespreek in hierdie artikel.

Een van die hoofredes waarom ek ontnugter geraak het met die georganiseerde Christendom in veral Suid-Afrika, is die feit dat nié die Bybel óf baie predikante se verwronge interpretasies daarvan, enige noemenswaardige bydrae gelewer het om rasseverhoudinge in hierdie land te verbeter nie. Inteendeel – rassehaat is deesdae erger as ooit tevore en (veral blanke) Christene is meer as ooit tevore verward en oningelig oor die ware oorsake van hierdie land se probleme. Ek het hierdie laasgenoemde onderwerp meer breedvoerig bespreek in hierdie kort artikel.

==================================================================

Ds. Schalk Strauss:

Goeiedag Jaco

Baie dankie vir jou skrywe. Dit is vir my ‘n riem onder die hart dat jy ten minste Die Boodskapper lesenswaardig vind. Ek neem kennis van jou skrywe en gaan dit selfs in ons Des/Jan-uitgawe plaas om te sien of dit dalk gesonde debat kan stimuleer.

Ek wil jou egter graag aanmoedig om die volledige hoofstuk van John Frame, getiteld The Problem of Evil in sy boek Systematic Theology te gaan lees.

Vriendelike groete,

Ds. Schalk Strauss

Redakteur: Die Boodskapper

Afdelingshoof: Publikasies

Sentrale Kerkkantoor

Makoustraat 516

Monumentpark

Tel: 012 362 1390

Posted in Uncategorized | 3 Kommentaar

New book about the motivations and background of Vladimir Putin

The insightful book, “Putin’s Reign of Terror the Permanent Revolution in Our Time”, written by Christopher Jon Bjerknes, was published recently and can be purchased from Amazon at https://www.amazon.com/dp/1548248533.

Here is a summary of the contents of this book:

On 16 August 1999, the Duma elected Vladimir Putin Prime Minister of Russia. He faced enormous opposition to his rule. On 26 August 1999, Putin began to attack the Chechen People on the pretext of suppressing the activities of the Islamic International Brigade and in response to the “Apartment Bombings” which Putin blamed on the Chechens, but which were in fact the work of the KGB/FSB. These international terrorists were working for Putin, not against him. Putin rapidly gained the popularity he was initially wanting and used it to elevate himself onto the lofty throne of a new Russian dictatorship. His feet barely reached the ground. Vladimir Putin quickly restored the communist dictatorship of the Soviet Union with covert State sponsored terrorism which provided a pretext for ever expanding State powers. Putin took over control of the media and persecuted dissenting journalists, thereby insulating his communist kleptocracy from public scrutiny. Vladimir Putin has used Chechen terrorists as a pretext to invade Chechnya, Georgia and Syria. In Chechnya, Ukraine and Syria, Putin has pitted Chechens against Chechens to intensify the fighting and amplify the destruction. Where the Chechen terrorists go, Putin and the Russian military follow, and occupy. Reconstructing and expanding the Soviet Union as he goes, Putin has since followed the Chechen shock troops he commands all the way to Syria, where they lead ISIS. These same terrorists strike around the world at key moments in the election cycle of Putin’s favored political candidates abroad, candidates who run on an anti-terrorism platform and benefit politically from the terrorism they ostensibly oppose. It is a generally unacknowledged fact that ISIS strikes in regions and at times which benefit Putin’s preferred politicians abroad and at home. This cannot be a coincidence, given the numbers of attacks and their predictable effects on elections. But the author is alone in reporting this obvious fact to the world. Putin and Trump are colluding to subvert and co-opt NATO and change its mission from defending Europe from Russia, to fighting self consuming wars against Muslims — destroying their countries and the West for the benefit of Russia and Israel. The book exposes the hypocritical role neonazis play in undermining NATO and promoting KGB communist Vladimir Putin, and Putin’s hypocrisy in supporting “fascists” abroad while outlawing Nationalism and anti-Semitism in Russia. It provides a history of the controlled opposition of Libertarianism to Communism, as well as Murray Rothbard’s anti-American Soviet apologetics and Ron Paul’s revealing Russian apologetics. Ayn Rand is exposed as a communist and zionist subversive, and member of the Soviet “Trust”. Trotskyite neoconservatives commandeered the Republican Party, and in collusion with Russia and Israel have forwarded the Marxist permanent revolution worldwide with false flag terrorism and endless wars. Given Americans’ reluctance to fight more self-defeating wars against Islam, Putin now carries the torch of Trotsky’s permanent revolution and engages in relentless false flag terrorism. He seeks to turn all of Europe into vassal States serving a new and enlarged Eurasian Soviet Union. The communists are staging conflicts between bolshevik antifa and their neonazi twins so as to destabilize the West to the point of a crisis, at which point the communists will instigate civil wars and invade. The communists never stopped fighting WW II and seek to genocide the German People as an act of revenge and a means to prevent another counter-revolutionary war against Russian bolshevism. There is a large section on the British 2017 general election and the spate of terrorism that took place leading up to it. The Soviets created the modern anti-zionist movement and are using it to promote Muslim immigration to Europe and America, and to drive a wedge between the North Atlantic alliance and Israel, in favor of a Russian-Israeli alliance.

Posted in Uncategorized | Lewer kommentaar

Rassisme en Apartheid in die Bybel

racism_in_the_bible_belt

Israel se beweerde uitverkiesing as “heilige” volk:

Genesis 27:28-29 “God gee aan jou [Jakob] dou uit die hemel, die rykdom van die aarde: koring en wyn in oorvloed. Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig [heerskappy en baasskap oor ander nasies]; oor jou familie sal jy heers, jou broers sal voor jou buig. Wie ‘n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees, wie jou seën, sal geseën wees.”

Exodus 33:15-16 “Toe het Moses vir Hom [Jahwe] gesê: ‘As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet as U nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en u volk, anders is [!!] as al die ander volke op die aarde.’

Levitikus 20:24 en 26 “Ek [Jahwe] het julle belowe dat julle hulle land in besit sal neem. Dit is Ek wat hierdie land aan julle gee om dit in besit te neem, ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Ek is die Here julle God, Ek het julle afgesonder van die ander volke… Julle moet heilig lewe, want Ek die Here is heilig. Ek het julle afgesonder uit [Apartheid] die volke om aan My te behoort.”

Slegs ‘n Israeliet kon as koning aangestel word:

Deuteronomium 17:15 “Stel dan tog die koning aan vir wie die Here jou God kies. Jy moet iemand uit jou eie volk as koning aanstel. Jy mag nie ‘n uitlander, iemand wat nie uit jou volk is nie, as koning aanstel nie.”

Regverdiging vir die aparte bestaan van volkere:

Deuteronomium 32:8 “Toe die Allerhoogste vir die nasies hulle besittings gegee het, toe Hy die mense in volke opgedeel het, het Hy vir hulle hulle grense bepaal, soveel as wat daar Israeliete is.”

Regverdiging vir volksmoord en die verbod op gemengde huwelike:

Deuteronomium 7:1-4 “Die Here jou God sal jou bring in die land waarheen jy op pad is en wat jy in besit sal neem. Hy sal baie nasies voor jou uit verdryf: Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. Wanneer die Here jou God hierdie sewe nasies wat groter en sterker is as jy, in jou mag oorgee en jy hulle verslaan, moet jy hulle om die lewe bring [volksmoord] as banoffer aan die Here jou God. Jy mag hulle nie jammer kry en ‘n verbond met hulle sluit nie. Jy mag nie met hulle ondertrou nie: jou dogter mag jy nie aan een van hulle seuns gee nie en vir jou seun mag jy nie een van hulle dogters as vrou vat nie, want hulle sal jou kinders wegrokkel van die Here af en hulle sal ander gode dien. Dan sal die toorn van die Here teen jou ontvlam en Hy sal jou gou uitdelg.”

Josua 23:12-13 “As julle egter ‘n ander pad loop en julle verbind aan die mense wat oor is van hierdie nasies wat nog tussen julle woon, en julle ondertrou met hulle en julle kom by hulle, en hulle by julle, weet dan seker dat die Here julle God hierdie nasies nie verder sal verdryf voor julle uit nie. Hulle sal vir julle strikke en wippe word, swepe op julle rûe en skerp dorings in julle oë, en uiteindelik sal julle verdwyn uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het.” (Wat sou die verloop van gebeure gewees het indien die meeste blankes in Suid-Afrika al baie jare gelede hierdie goeie raad ter harte geneem het??)

Esra 9:1-3 “Nadat dié dinge gedoen is, het die leiers van die gemeente vir my kom sê: ‘Die mense van Israel en die priesters en die Leviete het hulle nie afgesonder van die nie-Joodse bevolking met sy afskuwelike gebruike nie, en dié is nog dieselfde as dié van die Kanaäniete, Hetiete, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en Amoriete. Ons mense en hulle seuns het getrou met nie-Joodse vrouens; hulle het hierdie volk hom laat vermeng met heidene. Leiers en ampsdraers het die voortou geneem in dié trouelose optrede.’ Toe ek dit hoor, het ek my klere geskeur, my hare en my baard uitgetrek en verslae gaan sit.”

Esra 9:12 “Moenie julle dogters vir hulle seuns gee nie, moenie hulle dogters met julle seuns laat trou nie. Moet die heidennasies nooit vrede of voorspoed gun nie. Dan sal julle sterk staan en die goeie van die land geniet en dit as ‘n blywende besitting aan julle kinders oordra.”

Esra 10:10-11 “Toe staan die priester Esra op en sê vir hulle: ‘Julle het troueloos opgetree. Julle het met vreemde vrouens getrou en daardeur die oortredings van Israel teen God nog meer gemaak. Doen belydenis voor die Here die God van julle voorvaders en doen wat Hy wil hê: skei julle af van die heidennasies en die vreemde vrouens.’

Deuteronómium 23:2-3 “Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie. Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering van die HERE kom nie;” (’53 vertaling)

Nehemia 13:1-3 “Daardie dag is daar ten aanhore van die volk voorgelees uit die boek van Moses, en daar is geskryf gevind dat ‘n Ammoniet of Moabiet nooit in die gemeente van God mag kom nie. Dit was omdat hulle nie brood en water aan die Israeliete wou gee nie en vir Bileam gehuur het om ‘n vloek oor Israel uit te spreek. Ons God het die vloek in seën laat verander. Toe die volk dié wet hoor, het hulle almal wat van gemengde herkoms was, van Israel afgeskei.”  (’83 vertaling)

“… En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van gemengde bloed uit Israel afgesonder.” (’53 vertaling)

“… En toe die mense hoor wat die wette sê, het hulle gesê almal wat nie Israeliete is nie, moet weggaan.” (Die Bybel vir almal)

“… When they heard the Law, they separated from Israel all the racially mixed.” (Modern English Version)

“… On hearing the Torah, they separated from Isra’el everyone of mixed ancestry.” (Complete Jewish Bible)

“… Now it came to pass, when they had heard the law, that they separated from Israel all the mixed multitude.” (Authorized King James Version)

“mixed multitude” is the translation for the original Hebrew word  עֵרֶב which refers to “the web (or transverse threads of cloth); also a mixture, (or mongrel race):–Arabia, mingled people, mixed (multitude), woof.”  (according to the KJV Bible with Strong’s References)

Posted in Uncategorized | 10 Kommentaar