Kognitiewe dissonansie en idees wat logies konsekwent is met mekaar

 

Cognitive dissonance

Mense verskil heelwat van mekaar wat betref hul idees oor die aard van ‘n moontlike Goddelike Werklikheid. Daar is verskeie godsbeskouinge wat wissel vanaf die idee omtrent ‘n Persoonlike God waarmee mense verhoudinge kan hê, tot by die idee dat die Goddelike meer nie-persoonlik of onpersoonlik van aard is. Dan is daar natuurlik ook diegene wat die werklikheid van enige God of Goddelike ontken. Heelwat lewensfilosofieë, ideologieë en gepaardgaande morele norme en waardes, is gebaseer op die een of ander godsbegrip.

Baie mense wat glo in die werklikheid van ‘n Persoonlike God, glo dat sekere optredes en denkwyses meer aanvaarbaar is as andere – indien dit in ooreenstemming is met die beweerde Wil van sodanige God. God vergoed dan na bewering sodanige optredes en denkwyses, terwyl Hy diegene bestraf wat volhard met hul onaanvaarbare denke en dade. Baie hedendaagse Christene en Moslems glo byvoorbeeld dat sommige mense vergoed sal word met ‘n ewige lewe in die hiernamaals indien hulle ‘n sekere geloof en/of lewenswyse ywerig sou navolg. Die Israeliete van die Ou Testamentiese tye, het egter nié tot so ‘n mate gefokus op ‘n hiernamaals nie. Vir hulle was dit belangriker dat hulle as volk beloon word indien hulle in gehoorsaamheid die opdragte van hul stamgod Jahwe, sou uitvoer. Baie “tradisionele” Christene glo in die werklikheid van ‘n hemelse ewige lewe vir gelowiges en ‘n ewigdurende helse straf vir halsstarrige ongelowiges.

Heelwat mense wat die werklikheid van ‘n Goddelike ontken, of vir wie bespiegelinge daaroor nié van belang is nie, ontken dan ook die moontlike werklikheid van bewuste voortbestaan na die afsterwe van die fisiese liggaam. Hulle baseer hul norme en waardes op ‘n ánder basis as die van die riglyne van die Persoonlike God van godsdienstige mense. Sover my kennis strek is daar niemand wat nié in ‘n Persoonlike God glo, maar wat wel glo in ‘n ewige helse of hemelse bestemming vir diegene wat sekere dinge glo en/of doen. Sommige Boeddhiste glo in die bestaan van ‘n hel, maar hulle ontken dat “sondige” lewende wesens vir ewig daar sal vertoef. Heelwat hedendaagse ateïste, agnostici en ander vrydenkers, ontken die werklikheid van ‘n hiernamaals.

Godsdienstige mense beweer dikwels dat God omgee en lief is vir al Sy skepsels. Hierdie aanname is egter nié logies konsekwent met die bewering dat hierdie God sommige van Sy skepsels vir ewig verdoem indien hulle sekere dinge nié doen of glo nie. Sommige gewese gelowige Christene het alreeds erken dat hierdie logiese inkonsekwentheid een van die oorsake was van hul ontnugtering met tradisionele Christelike geloofsoortuigings. Christene wat in ‘n “Liefdevolle” God glo, beweer soms dat God se verhewe verstaan van die woord Liefde, heelwat verskil van mense se beperkte verstaan daarvan. Ander Christene beweer egter dat hul God doelbewus sommige van sy skepsels haat. Dit herinner nogal aan die berugte webblad van die Westboro Baptist Church!

Filosofiese materialiste beklemtoon dikwels die belangrikheid van empiriese wetenskaplike getuienis en verwerp vervolgens die moontlike werklikheid van die Goddelike/God en die hiernamaals weens die gebrek aan voldoende “wetenskaplik-aanvaarbare” getuienis. In hul persoonlike lewens glo hulle gewoonlik in die geldigheid van ander dinge soos o.a. liefde en lewensideale, wat óók geensins meetbaar is m.b.v. wetenskaplike tegnieke en metodes nie. Wat is die chemiese samestelling van byvoorbeeld die liefde of van die menslike bewussyn – bestaan dit 80% uit goud-atome en 20% uit waterstof-atome en het dit ‘n lengte van 2 nanometer??

Kognitiewe dissonansie beteken dat iemand spanning ondervind indien hy/sy twee dinge terselfdertyd glo wat geensins versoenbaar is met mekaar nie. Sodoende kan iemand aan die een kant aanvaar dat Natuurwette geld vir die verklaring van alle verskynsels, terwyl hy/sy aan die ander kant glo dat God wonderwerke kan verrig wat buite die Natuurwette funksioneer. Baie mense hanteer kognitiewe dissonansie beter as andere, terwyl dit by ander individue tot onhoudbare spanning kan lei. Hierdie spanning kan egter aanleiding gee tot beter insigte wanneer besef word dat ‘n keuse tussen twee onversoenbare idees; of ‘n keuse vir ‘n idee of gedrag wat teenstrydig is met ‘n ander idee of geloof, uiteindelik onafwendbaar is vir gemoedsrus. ‘n Persoon wat sy geloof ernstig opneem sal byvoorbeeld besef dat ‘n vroom lewe op Sondae en doelbewuste “sondige” lewe die res van die week, onversoenbaar is met mekaar. Hy sal vervolgens poog om die res van die week óók sover moontlik “vry van sondige gedagtes” te lewe. ‘n Ander persoon wat nié ernstig is oor sy geloofslewe nie, sal egter nie ‘n probleem daarmee hê om Sondae in die kerk op skynheilige wyse voor te gee om vroom te wees, terwyl hy die res van die week “onchristelik” lewe, nie.

Gelowiges beweer dikwels dat hul veronderstelde “Almagtige” God die verloop van gebeure haarfyn beplan, terwyl hulle terselfdertyd aan die ander kant beweer dat alle booshede in die wêreld deur sondige mense veroorsaak word. Isak Burger het byvoorbeeld onlangs Christene aangemoedig om teen die ANC te stem in die komende 2014 algemene verkiesing, want Ons kan dit tog sekerlik nie oorlaat aan diegene wat nie in God glo en Hom nie erken nie en agterna kla oor die regering wat uiteindelik aan die bewind kom?” In dieselfde artikel beweer hy egter “… dat die Here op Sy troon is en steeds in beheer is. Dít moet ons nie vergeet nie!”Sal dit ten minste gedeeltelik God se skuld wees indien die ANC na verwagting wéér die verkiesing wen en sal Isak Burger dan bereid wees om te berus by die uitslag daarvan en ophou kla oor toenemende wantoestande? Besef hy ooit die logiese inkonsekwentheid van sy idees?

Kan God sommige van Sy skepsels van Homself verwyder deur hulle vir ewig te verdoem, indien Hy na bewering beide onvoorwaardelik lief is vir al Sy skepsels én Almagtig is? Indien die antwoord ‘n besliste “Nee” is op hierdie vraag, behoort gelowiges wat in ‘n Persoonlike Skeppergod glo, te erken dat hul God wel sommige van Sy miserabele skepsels haat en dat Hy daarom nié ‘n God van “Onvoorwaardelike Liefde” kan wees nie. Hierdie gelowiges probeer dikwels om ongelowiges sover moontlik te oortuig of selfs te dwing om hul geloof te aanvaar, ten einde te verhoed dat hulle (vir ewig) gestraf word deur ‘n “nie-so-liefdevolle”, wraakgierige God. Sommige van hulle poog selfs om op die politieke terrein die landswette sover moontlik te laat ooreenstem met “Goddelike riglyne”. In plaas daarvan om gedurig te spekuleer oor die aard van ‘n Persoonlike God wat doelbewus ‘n aarde vol onnodige ongeregtighede en lyding geskep het, verwerp sommige denkers die werklikheid van sodanige God en oorweeg hulle die moontlikheid van ‘n onpersoonlike Goddelike Werklikheid wat betrokke was by die ontstaan van die Heelal en alle lewensvorme.

Tradisionele dogmas aangaande ‘n ewige lewe in die Hemel vir sommiges en ‘n ewige straf vir andere, is vir party mense so ontstellend dat hulle as’t ware die “baba saam met die badwater uitgooi” deur die moontlikheid van beide ‘n Goddelike en die hiernamaals geheel en al te verwerp. Soms vergeet hulle dat daar wel ánder, meer aanvaarbare idees is oor die moontlike voortsetting van bewuste bestaan ná die dood. Hindoes en Boeddhiste het byvoorbeeld vir baie jare in reïnkarnasie of die verhuising van siele geglo – duisende jare vóór die “Hemel en Hel” dogma Westerse mense se lewensbeskouings gedomineer het. Hiervolgens het elke lewende wese die potensiaal om, veral deur hul eie denke en dade te verbeter en te “suiwer”, uiteindelik Nirvana of eenwording met die Goddelike, te verwesenlik. Die afhanklikheid van die besluite van ‘n streng en jaloerse God wat elke mens se eindbestemming bepaal, is afwesig by laasgenoemde lewensfilosofieë.

Selfs ateïste en skeptici het alreeds erken dat godsdienstige en spirituele idees wel voordelig kan wees in dié opsig dat dit mense aanmoedig om hulself te “gedra” deur andere se welsyn in ag te neem. Die vrees vir ‘n Ewige Vuur of die moontlikheid van ‘n geboorte in aaklige lewensomstandighede in ‘n volgende lewe op aarde, het heelwat mense al gemotiveer om sekere voordelige norme en waardes te aanvaar. Dit is logies inkonsekwent om aan die een kant die geloof in ‘n hiernamaals te verwerp en nog boonop te glo dat dit dwaas is om om te gee vir biljoene ander “vreemde” mense, terwyl jy aan die ander kant persoonlike opofferings maak en ongerief verduur ten einde die wêreld ‘n beter plek vir almal te maak. ‘n Tradisionele Christen het ook logies inkonsekwente idees indien sy aan die een kant haarself beywer vir ‘n beter wêreld, terwyl sy aan die ander kant glo dat die aarde in elk geval binnekort deur God vernietig en daarna herskep sal word – sonder die toedoen van die “sondige mensdom”. Daarenteen sal iemand wat glo dat daar ‘n kans is dat ‘n kleinlik-selfsugtige en hedonistiese lewenswyse nadelige gevolge kan hê vir sy eie siel en/of bewussyn in ‘n volgende lewe, logies konsekwent wees indien hy sou poog om voortaan te lewe volgens sekere spirituele riglyne. Indien hy vervolgens daarna sou streef om die wêreld ‘n beter plek vir homself en andere te maak, behoort sy gevolglike voordelige woorde en dade die moeite werd te wees indien hy en andere vir wie hy omgee, as gevolg daarvan oor  tweehonderd jaar van nou af gebore word binne ‘n wêreld met beter lewensomstandighede.

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Kognitiewe dissonansie en idees wat logies konsekwent is met mekaar

 1. Jaco, dit is ‘n interessante artikel.

  Die kerk het ‘n konkoksie van godsdiens en Skeppergod/Goddelike Werklikheid gemaak en noem dit toe geloof. Hierdie geloof-konkoksie het o.a. kognitiewe dissonansie tot gevolg.

  Die mens beskik oor die vermoë om keuses te maak. Dalk is geloof iets so eenvoudig soos net ‘n keuse maak vir of teen Skeppergod/Goddelike Werklikheid. Elke mens se einde/lewe na die dood? sal dan uitspeel soos dit moet. Elke mens se persoonlike geskiedenis speel ‘n baie groot rol in die keuses wat die mens maak.

  Siel is vir my deel van lewe/bewussyn; brein/intelligensie.

  Ek dink nie ‘n mens kan ‘n persoonlike verhouding met Skeppergod/Goddelike Werklikheid hê nie. Ook nie aanbid nie.

  ‘n Mens word gebore met alles wat jy nodig het vir jou lewe op aarde. Mense bepaal jou koers totdat jy ‘n grootmens/volwassene is en self beheer oor jou lewe kan neem.

  Sou ‘n mens Skeppergod/Goddelike Werklikheid ontken, hoe verduidelik ‘n mens teenpole soos bv. goedheid/wreedheid, liefde/haat, waaarheid/leuen ens. en ook ‘soul murder’?

  • Baie dankie vir jou insiggewende kommentaar, Marieta!

   Dis tragies dat politieke ideologieë soos bv. Marxisme-Leninisme, wat gebaseer is op ateïsme, nog altyd misbruik is deur magsugtige groepe wat hul eie belange bevorder het ten koste van die meeste ander mense. Daardie groepe het as’t ware die “plek van die uitgediende God” van tradisionele godsdienste ingeneem wat betref die hoogste moreel-bepalende gesag.

 2. Ek het hierdie kommentaar per e-pos ontvang vanaf Roel Goudriaan: “Dankie Jaco, het dit ʼn paar keer gelees, jy stel dit goed dat die inkonsekwente gedrag of persepsie wat baie van ons het, en hoe dit tot groot konflik in ʼn mens kan lei. Ja goed gestel en die bietjie wat ek weet van Sielkunde, die spanning wat hierdie kognitiewe dissonansie veroorsaak maak dat heelwat mense beland by sielkundiges, juis van die onversoenbaarheid van sekere Teologiese stellings wat net nie klop met dinge soos ons die lewe ervaar nie. Thanks weereens, ek het dit geniet om te lees en ook jou hele artikel uitgedruk en aan Boudewyn gestuur.
  Groete, Roel.”

 3. Jaco,’n baie interessante artikel wat duidelik die verwarring / konflik verwoord wat met geloof saamgaan en die weerspreking van bybelse sienings. Realistiese en oopkop artikel! Ek sien uit om nog meer te lees.

 4. Hier volg die gesprek wat plaasgevind het op die “Soekend na waarheid” Facebook groep (https://www.facebook.com/groups/248426025171799/828183807196015/?notif_t=group_comment) m.b.t. hierdie artikel.

  Persoon1:
  ~~~~~~~~

  Thanks Jaco, ek gaan verseker lees, want dit maak net sin. Ek is self een van die wat radikaal anders dink.

  Persoon2:
  ~~~~~~~~

  Die stukkie het dadelik my oog gevang toe ek so van onder af op scan. Sal later lees. Kan iemand dit verklaar?

  ‘n Tradisionele Christen het ook logies inkonsekwente idees indien sy aan die een kant haarself beywer vir ‘n beter wêreld, terwyl sy aan die ander kant glo dat die aarde in elk geval binnekort deur God vernietig en daarna herskep sal word – sonder die toedoen van die “sondige mensdom”.

  Jaco Steyn:
  ~~~~~~~~~

  Persoon2. Indien iemand aan die een kant sou glo dat die oordeelsdag binnekort sal aanbreek en dat God die oorgrote meerderheid mense daarmee saam sal vernietig, terwyl sy aan die ander kant haarself beywer om soveel as moontlik mense se lewensomstandighede te verbeter, glo sy in twee idees wat nié logies konsekwent (Engels: logically consistent) is met mekaar nie.

  Persoon3:
  ~~~~~~~~

  Ek weet van baie christene wat juis so glo! En dus nie verder as hul neuse dink nie! En so weerspreek die bybel soos hulle hom interpreteer homself.

  Persoon2:
  ~~~~~~~~

  Jaco Steyn ek glo God het vir ons die heerskappy gegee soos die Babiloniese verhaal wat vir die bybel aangepas is dit stel in Gen 1.

  Nou wil die doomsday Christene die aarde vernietig sien terwyl God dit die mens se woning gemaak het.

  Jaco Steyn:
  ~~~~~~~~~

  Persoon2. Ten minste is jou geloof dan in hierdie opsig meer logies konsekwent as die van die tradisionele Christen waarna ek verwys het.

  Persoon4:
  ~~~~~~~~

  Ek dink daar is al lankal n wegbeweeg van die “doomsday” teologie. Dat daar nog Christene is wat ander graag wil hel toe stuur is ongelukkig so. God het Sy oordeel 2000jaar terug uitgewoed. Dis voorspel in die OT wat die Babiloniers probeer copy het by die Jode, Persoon2.

  Jaco Steyn:
  ~~~~~~~~~

  Net ʼn paar regstellings, Persoon4. As God na bewering Almagtig is en nog steeds ʼn invloed het in daaglikse gebeure, en nog boonop sy oordeel alreeds 2000 jaar gelede uitgewoed het, hoekom is daar nog soveel onnodige pyn en lyding in die wêreld? Die Jode het die Babiloniërs se skeppingsmites gekopieer en nié andersom nie.

  Persoon4:
  ~~~~~~~~

  Ek sien geen regstelling wat jy gemaak het nie. Die pyn en lyding wat jy vandag sien en dalk ervaar het niks met God se oordeel te doen nie. Dis n direkte gevolg van die mens se gevalle toestand. Sy oordeel was op Judaisme. Dit het presies gebeur soos die profete voorspel het in die Joodse OT en Jesus in Sy profetiese rede.

  Persoon2:
  ~~~~~~~~

  Ughm Persoon4, die Babiloniers het oppad na Egipte om te gaan oorlog maak of oppad terug of as hulle verloor het en die Egiptenare het hulle gejaag, het die een of die ander die klomp woestyn “dwellers” bymekaar gemaak en as slawe weg gevoer. So eintlik het die Babiloniers en die Egiptenare die Joodjies ‘n volk gemaak. Hulle was enkelinge wat maar in die woestyn geboer het. So nee daai 2 nasies was ligjare verder gevorder as die kennislose Jode. Die Jode het maar gaan slim raak by die 2 nasies wat reeds gevestigde kulture gehad het.

  Onthou net die bybelskrywers het die Jode se storie so geskryf dat dit moes klink of hulle die hero’s was en God gevrees moes word deur die ander nasies. Hulle het God as boos voorgestel.

  Jaco Steyn:
  ~~~~~~~~~

  Persoon4. Ek het juis in my artikel verwys na die logiese inkonsekwentheid daarvan om aan die een kant te glo in ʼn veronderstelde Almagtige God wat die mag het om van alle booshede op aarde ontslae te raak, en aan die ander kant ál die skuld te pak op God se (nie-so-almagtige) “sondige” skepsels. Onthou ook asb. dat die Ou Testamentiese god (Jahwe) na bewering die “gevalle toestand” van die mens bewerkstellig het na Adam en Eva se ongehoorsaamheid…

  Persoon4:
  ~~~~~~~~

  Jaco Steyn jy verwys na die Ou Testamentiese God. Mag ek jou net reghelp dat Hy ook die Nuwe Testamentiese is. Hy is in der waarheid die enigste God. Dis nie God wat die skuld pak op sy skepsels nie. I put it to you; …. die mens IS skuldig en is self verantwoordelik vir sy eie “gevalle toestand”.

  Persoon2:
  ~~~~~~~~

  Die God van die ou testament is nie die een wat die joide heelty voorhou nie. Lees van God waar daar liefde is en nie moord en doodslag nie.

  Jaco Steyn:
  ~~~~~~~~~

  Persoon4. Daar is verskeie “gode” waarna die Bybel verwys – vanaf (1) die Elohim van Genesis 1:26 “… Laat Ons [Elohim] mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, …” , tot (2) Jahwe van Exodus 3:14 “En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS [Jahwe, Jehova of יהוה in die oorspronklike Hebreeus]. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.”, tot by (3) die “draai die ander wang” God van die Nuwe Testament wie se karaktereienskappe drasties verskil van die wraakgierige, jaloerse en rassistiese stamgod Jahwe van die Ou Testamentiese Jode…

  Jaco Steyn:
  ~~~~~~~~~

  Persoon2. Het die God van die Ou Testament rassistiese eienskappe – Ja of Nee? Lees gerus Levitikus 25: 45-46 “En ook van die kinders van die bywoners wat by julle vertoef — van hulle mag julle koop en van hulle geslag wat by julle is, wat hulle in julle land verwek het; en dié sal vir julle ’n besitting [slawe] wees. En julle mag dié aan julle kinders ná julle nalaat as ’n erflike besitting; vir ewig mag julle hulle laat dien. Maar oor julle broers, die [biologiese/rasegte?] kinders van Israel, die een oor die ander — oor hom mag jy nie met hardheid heers nie.”

  Persoon3:
  ~~~~~~~~

  Behoort ‘n liefdevolle vader dan nie sy “kinders” te beskerm teen die pyn, die bose en wrede wêreld nie?

  Persoon4:
  ~~~~~~~~

  Ag nee regtig Jaco Steyn. Jy weet mos nou jy praat die grootste klomp onsin. As jy die Bybel lees en jy het meer as 2 breinselle, sal jy mos weet dat daar nie van verskillende gode gepraat word as daar met verskillende name na Hom verwys word nie. Ag nee man, jy redeneer nie nou met n kind nie. Lees weer die Bybel en vertel my dat Elohom, Jahwe, El Shaddai, El Elyon, Ek is nie na dieselfde wese verwys nie. Nee man, ek aanvaar jy het ten minste n gemiddelde IK. Moenie met kinderagtige redenasies kom nie.

  Jaco Steyn:
  ~~~~~~~~~

  Persoon4. In Psalm 82:1 “’n PSALM van Asaf. God staan in die vergadering van die gode [Elohim]; Hy hou gerig te midde van die gode.” en Psalm 82:6 “Ek self het gesê: Julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste.”, word daar spesifiek verwys na gode. Na bewering het Jesus volgens Johannes 10:34-36 as volg na daardie veelgodedom verwys nadat die Jode Hom van godslastering beskuldig het: “Jesus antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? As dit húlle gode noem tot wie die woord van God gekom het, en die Skrif nie gebreek kan word nie, sê julle vir Hom wat die Vader geheilig en in die wêreld gestuur het: U spreek godslasterlik — omdat Ek gesê het: Ek is die Seun van God?”

  Terwyl die Ou Testament meesal verwys na die enkelvoudige aard van die stamgod Jahwe, glo die meeste hedendaagse Christene in God Drie-enig. Hulle beweer dikwels dat die “Elohim” van Genesis 1:26 verwys na die meervoudige aard van hul Drie-enige God. Rooms-Katolieke Bybelvertalers het selfs 1 Johannes 5:7-8 wanvertaal in hulle Latynse Vulgaat-Bybel om hierdie dogma te regverdig. Vergelyk in verband hiermee die ’53 en ’83 Afrikaanse Bybels se uiteenlopende vertalings van hierdie verse. Die ’53 vertaling en die Engelse King James Version, is in hierdie geval gebaseer op die Latynse Bybel.

  Persoon4:
  ~~~~~~~~

  Jaco Steyn kom ons hanteer dit gou stappie vir stappie. Vanuit die hele Ou Testamentiese konteks is dit duidelik dat die name wat jy aanvanklik aan baie “gode” wou toeken, eindlik net aan een wese behoort. Israel was egter omring met ander volke wat in ‘n veel godedom geglo het. So het die Fillistyne byvoorbeeld ‘n god met die naam Dagon gehad. Dagon moes egter neerval voor die verbondsark toe laasgenoemde deur die Fillistyne weggevoer is. So in ‘n sin kan mens seker van “gode” praat in die meervoud. Maar daar is net een ware God. Net een voor wie elke knie sal buig.

  Nou interesant dat Ps82 juis begin deur te sê dat Elhohim staan in die midde van die gode en hulle rig. Die engels sê judge. So Hy oordeel die gode. Psalm 82 verwys egter nie noodwendig na die afgode waarvan die Ou Testament vol is nie. Dit verwys na ons as mense. En Hy noem ons gode omdat ons na Sy beeld en Gelykenis geskep is en die taak opgele is om om te sien na Sy skepping. Ons het uit Hom gekom, die enigste Waaragtige.

  Jy sou ‘n beter redenasie gemaak het as jy kon weet dat Elohim ‘n meervoudsvorm is van El, die semitiese woord vir God. Jy moet egter die woord sien in konteks van die Drie-eenheid van God.

  Jaco Steyn:
  ~~~~~~~~~

  Ek wonder wat sal Ortodokse Jode dink van jou bewering dat húlle Bybel na mense verwys as “gode”?? En dan praat ek nie eers van jou bewering dat Elohim na “die konteks van die Drie-eenheid” verwys in plaas van na die “enkelvoudige” Jahwe van die Judaïsme…

  Persoon4:
  ~~~~~~~~

  Ja en om te dink dit staan in hulle (die Jode) se eie geskrifte. Hulle sal seker van my dink wat hulle van Jesus gedink het. LOL

  Gaan lees maar op Jaco Steyn. Elhohim is ‘n meervoudswoord.

  Jaco Steyn:
  ~~~~~~~~~

  So uiteindelik erken jy dat Elhohim (sic) verwys na “gode” in plaas van na die Jode se eensame “alleengod” Jahwe.

  Persoon4:
  ~~~~~~~~

  Drie-eenheid my vriend. Die drie-eenheid.

 5. Baie dankie, Jaco, dat jy vir my die skakel gestuur het. Dit is heeltemal te verstane dat iemand wat nie ‘n persoonlike verhouding met Jesus het nie, sal verskil van die wat wel die verhouding as ‘n werklikheid aanvaar. Vir my is dit kontraproduktief om kosbare tyd te verloor om mekaar te probeer oortuig/verander/troef/verkeerd bewys. Gebruik eerder elke oomblik om sinvolle keuses te maak ten opsigte van die persone wat jou pad betree, wat noodlydend is en wat deel vorm van ‘n hier en ‘n nou. Ek mis werklik opregtheid in die harte van medereisigers en mis ook ‘n suiwerheid van bedoeling en van integriteit. Groetend hier uit Eden, George.

 6. Baie dankie Jaco, dis baie inssiggewend. Ek stem hoofsaaklik saam met dit wat jy geskryf het. Ek dink wel dat mense verskillende rigtings volg nadat hulle van die godsdienstige georganiseerde groep wegbeweeg. En die Kognitiewe dissonansie is die eerste ding wat werklik pla, God is liefde. Daar is geen haat in God nie, geen wraak geen oordeel nie. Maar wat dink ek dan hoekom die bybel God so voorstel?
  Jy het iewers gesê dat Christene nog ‘n hel nodig het vir sekere goddelose mense om daar vir die res van die ewigheid gemartel te word. Ek sien dit ook so dat die behoefte aan vergelding nie van God afkom nie maar van die mens. Die bloed van Abel het geroep na die hemel vir vergelding. Dit was nie God wat vergelding gesoek het nie maar Abel, En so het dit nog deur al die eeue gegaan.
  Jesus was die slagoffer wat moes opgeoffer word vir die mensdom. Dit was nie God se behoefte nie maar die mens s’n. Jesus se bloed het nie vir vergelding geroep nie maar vir vergifnis. Dit is die groot verskil vir my.
  Verder as God lig is dan is daar geen duisternis in hom nie maar kyk wat alles gebeur in die afwesigheid van lig. dan kry jy wel n duisens skakeringe van swart. En net so glo ek dat in die afwesigheid van kontak met God wat die mens verloor het, daar alle soorte kwaad ingekom het wat nie in God se terminologie bestaan nie. Die bybel is deur die mens geskryf, deur God geinspireer maar vertolk met die mens se taal wat al die begrippe van haat, verdoemenis, moord en doodslag geken het. Die begrippe het voor God nie bestaan in sy omgewing soos ek dit sien nie. wat ook al die inspirasie is wat God vir die mens gegee het om te skryf, die mens het dit met sy eie woordeskat vertolk en dit is wat ons ontvang het in die Bybel. Op die ou end kom Jesus en sê: Ek is die Waarheid. As jy My gesien het dan het jy die Vader gesien. In Jesus sien ek niks van die OT God soos wat dit deur die skrywers van die OT aangebied was nie. Ek glo eerder dat Jesus soos die Vader is as wat die Vader enigsins iets gemeen het met die voorstelling in die OT van Hom.
  Groete en nogmaals dankie!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s