Die vloek van die Joods-Christelike tradisie

 

tumblr_md4v5bbTnE1qlsr7ko1_500

Josua 10:13 “Die son het stilgestaan, die maan het nie geroer nie totdat Israel sy vyande verslaan het. … Die son het halfpad in die hemel bly staan. Byna ‘n volle dag was hy nie haastig om onder te gaan nie.” 

Daar is al heelwat geskryf oor die nadelige invloed wat die Christendom op derdewêreldse mense gehad het, maar daar word selde verwys na die skade wat deur Christene aangerig is teen die beskawings van “heidense” Europa van meer as ʼn duisend jaar gelede. Die lewensuitkyk van voor-Christelike Indo-Europeërs soos o.a. die Germane en die Wikings, het heelwat verskil van dié van Jode en Christene. Vervolgens bespreek ek hierdie verskille en die voor- en nadele wat die Joods-Christelike tradisie vir Westerse beskawings ingehou het.

Die ou Indo-Europese spirituele tradisie is gekenmerk deur ʼn voorliefde en eerbied vir die Natuur. Die Goddelike was vir hulle teenwoordig in alles rondom hulle – hul medemense, die riviere, die plante- en die diereryk. Hulle het ook nooit oorweeg om slegs één God te aanbid en om almal te veroordeel wat nié hierdie veronderstelde God met dieselfde ywer aanbid nie. Hul veelkleurige veelgodedom wat uit goeie en minder goeie gode bestaan het, was  verskillende manifestasies van dieselfde onderliggende Een Werklikheid. Sommige van hulle het selfs geglo dat mense én nie-menslike diere, onsterflike siele het wat na ander liggame verhuis ná die dood. Dit was vir hulle belangrik dat elke mens grootliks verantwoordelik is vir sy/haar eie lotsbestemming en daarom het hulle nié geglo dat mense verlos kan word deur ʼn  bonatuurlike Almagtige God nie.

Die tradisionele Christelike en Joodse wêreldbeskouings waarvolgens die Ou Testament deel is van God se geopenbaarde “Woord”, het veral twee kenmerke wat dit onderskei van dié van die Indo-Europese heidene. Hiervolgens is die ganse Natuur minder belangrik as ʼn veronderstelde bonatuurlike en Persoonlike Skeppergod. Daar is dus ʼn wesenlike verskil tussen die verhewe Skepper en Sy “minderwaardige” skepping. Die mens is kwansuis aangestel om, namens God, te heers oor hierdie skepping en dit te gebruik (en te misbruik) na goeddunke. Die tweede uitstaande kenmerk is die mensgesentreerde aard van hierdie Joods-Christelike tradisie. Terwyl Jode se verbeelde status as God se “uitverkore” volk vir veral ortodokse Jode en Christen-Sioniste baie belangrik is, beskou tradisionele Christene die uiteindelike ewige bestemming van mense se onsterflike siele, as uiters belangrik.

Vroeëre Christene se oordrewe fokus op wonderwerke en hul geloof in God se eksklusiewe en verhewe status, het daartoe aanleiding gegee dat veral die Rooms-Katolieke Kerkleiers neergesien het op die rasionele bestudering van en verbetering van die omgewing m.b.v. die Natuurwetenskappe. Die aardse welsyn van alle mense was vir hulle dus minder belangrik as die Hiernamaals. Anders as die Drie-Enige God, Sy engele en mense se onsterflike siele, is die Heelal en al die plante en diere daarenteen bestem om uiteindelik na “niks” toe terug te keer. As gevolg van hierdie verwronge beskouing en die verwagte uiteindelike vernietiging van die “sondige” wêreld (Armageddon), was omgewingsbewaring nooit een van die georganiseerde Christendom se hoogste prioriteite nie. Sommige van die vroeë Christene het selfs basiese liggaamlike higiëne verwaarloos. Dit is ook welbekend dat die vroeë Rooms-Katolieke Kerk veral die genot van seks as sondig (selfs binne die huwelik!) beskou het.

Terwyl die Christendom gedurende die vroeë Middeleeue gebruik is om eenheid te bewerkstellig binne die Romeinse Ryk en binne ander Europese lande, het daar mettertyd verdeeldheid onder Christene posgevat omdat hulle hul veronderstelde “Woord van God” meer uiteenlopend begin interpreteer het – veral nadat die Bybel in ander Europese tale vertaal is. Hierdie verdeeldheid het gelei tot die ontstaan van die Dertigjarige Oorlog (1618 tot 1648) waartydens ongeveer 4 miljoen mense in Sentraal-Europa omgekom het! Vandag duur die twis tussen Katolieke en Protestante nog steeds voort in Ierland en in ander wêrelddele. As gevolg van die verskillende agtergronde van Bybelskrywers, kan omtrent enigiets geregverdig word vanuit die veronderstelde “onfeilbare” Woord van God – vanaf slawerny tot die vervolging van gays. Meer as dertig jaar gelede was daar meer eensgesindheid onder Afrikaners in Suid-Afrika, veral omdat die meeste van hulle die Afrikaanse driesusterkerke se onsinnige dogmas klakkeloos nagevolg het. Die veranderings in die land se politieke klimaat het hul godsdienstige idees noodwendig beïnvloed en naderhand gelei tot groter verdeeldheid onder hulle. Die grootste Afrikaanse kerk – die NG Kerk, het veertig jaar gelede nog aparte ontwikkeling op Bybelse gronde probeer regverdig, terwyl daar deesdae ywerig gepoog word om die polities-geïnspireerde “anti-Apartheid” Belydenis van Belhar méér aanvaarbaar te maak onder NG-lidmate. Dieselfde kerk het derduisende lidmate verloor die afgelope tien jaar.

Die Israeliete van die Ou Testamentiese tye se status as beweerde uitverkore volk van hul god Jahwe, het aanleiding gegee tot gedurige oorloë met hul bure. Deesdae betaal baie onskuldige Palestyne met hul lewens vir hierdie Ou Testamentiese mentaliteit van die wraakgierige Israelse regering en weermag. Die Rooms-Katolieke Kerk se oordrewe fokus op Geloof en die Hiernamaals, het gelei tot ʼn gespanne atmosfeer tussen hierdie kerk en sommige wetenskaplikes. Waar wetenskaplike bevindings teenstrydig was met die letterlike verstaan van die Bybel, het fundamentalistiese Christene se geloof in die Bybel as geopenbaarde Woord van God, die botoon gevoer en is wetenskaplikes soos Copernicus en Galileo Galilei, geïntimideer en vervolg. Sommige Christene beweer dat die vooruitgang in  Westerse tegnologieë grotendeels te danke is aan hul “Godgegewe” godsdiens se jarelange “voordelige” invloed. Weens die feit dat geloof in die bonatuurlike en in wonderwerke ʼn oorheersende invloed het in laasgenoemde Christene se lewensuitkyk, ignoreer hulle ongelukkig die feit dat genetiese en omgewingsfaktore ʼn wesenlike bydrae gelewer het tot die ontwikkeling van hedendaagse Westerlinge se hoë lewensstandaard – ten spyte van die nadelige invloed van die georganiseerde Christendom se onwetenskaplike neigings!

Die hedendaagse populêre idee waarvolgens mense “gelyk gebore” is, het ʼn teologiese oorsprong toe daar baie jare gelede beweer is dat alle mense na “God se beeld” geskape is en daarom ʼn gelyke kans het om God se genade te ontvang. Die natuurlike ongelykheid tussen mense is derhalwe in toenemende mate geïgnoreer. Die veronderstelde verhewe status van die Christelike geloof as sou dit die énigste Weg tot Saligheid wees, het Christene naderhand gemotiveer om derdewêreldse “ongelowige barbare” te koloniseer en hul inheemse gelowe te onderdruk. Deesdae is die bordjies verhang en hou die instroming van veral Moslem-immigrante ʼn wesenlike bedreiging in vir die behoud van tradisionele Europese “liberale” lewenswaardes. Dit is ironies dat heelwat ondersteuners van “onchristelike” denkwyses soos o.a. Leninisme-Marxisme en Sekulêre Humanisme, onbewus is van die teologiese gelykheidsdogma wat hul eie onwetenskaplike ontkenning van die wesenlike oorgeërfde genetiese verskille tussen mense, etlike jare gelede voorafgegaan het.

Mooiklinkende, emosiebelaaide idees wat gebaseer is op geloof in ʼn Ewige Lewe wat bestem is vir enigiemand wat glo in spesifieke aannames waarvoor daar hoegenaamd geen bewyse is nie, kan tot ʼn beperkte mate singewend wees en selfs vreugde verskaf aan gelowiges en hulle boonop aanmoedig om sekere oënskynlik-voordelige morele norme en waardes na te volg. Die uiteindelike gevolge wat dikwels eers baie jare daarna waargeneem word, kan egter skrikwekkend wees soos in die geval van die Donker Eeue en die Afrikaanse Calviniste wat in hul ywer om nie-blankes te kersten en van hul “goedkoop” arbeid gebruik te maak, eers dekades later die wrange vrugte hiervan sou pluk. Op tragiese en naïewe wyse glo baie Afrikaanse Christene nog steeds dat Suid-Afrikaners se “terugkeer na (die Bybelse) God”, ʼn voorvereiste is vir die oplossing van die land se probleme, in plaas daarvan om op nugtere wyse terugskouend na te dink oor die verband tussen (1) die eertydse onderdrukking en kerstening van nie-blankes; (2) die gebruikmaking van hul arbeid op plase en in die myne; (3) hul gepaardgaande bevolkingsgroei en (4) die uiteindelike bewindsoorname van die ANC.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

28 Responses to Die vloek van die Joods-Christelike tradisie

 1. Schalk sê:

  Uitstekende artikel Jaco!

 2. ‘n Eenvoudige mentale kragtoer!

 3. Uitstekend Jaco, as heiden waardeer ek jou artikel wat dit raak goed wat ek as ‘toeskouer’ van die Christendom en hulle snaakse uitsigte op baie onderwerpe al oor bepeins het. Ek is net bly dat Heidenskap nooit dood geloop het deurdie aanslae van sekere kerke en ‘Christelike’ bewegings nie en ook dat daar nog mense soos jy is wat argief hou en navorsing doen en dinge dieper uitkyk. Mag ek jou artikel herblog op my blog sodat my lesers kan sien?

  • Baie dankie vir jou positiewe kommentaar, shadowwhisper!

   Jy is welkom om my artikel te herblog op jou blog.

   Ek sal van my kant af verder poog om my artikel sover moontlik bekend te maak aan ander mense – selfs om dit te druk en dan uit te deel by byeenkomste.

 4. Reblogged this on wolfshadowwhispers and commented:
  Almal lees hierdie wonderlike artikel. Dit is so so waar

 5. Ek het hierdie flouerige kritiek per e-pos ontvang vanaf ʼn fundamentalistiese Christen:

  “Ongelukkig is dit maar strooipoppe, Jaco.”

  Ek het hom as volg daarop geantwoord:

  “As dit wel so is dat die nadelige gevolge die voordele van ʼn spesifieke geloof by verre oortref en as dit ook ʼn feit is dat daardie geloof wél die geopenbaarde idees en verordeninge van een of ander god bevat, is dit ʼn goeie vraag of daardie verbeelde god dan doelbewus die mensdom daardeur probeer benadeel. Indien dit voldoende aangetoon kan word dat die uitlewing van ʼn spesifieke geloof (soos bv. die tradisionele Christendom) of ideologie (soos bv. Marxisme), hoofsaaklik verdriet en ellende tot gevolg het, is dit hoog tyd dat dit vervang word met iets anders wat wel die vooruitgang en welsyn van die meeste mense sal bevorder.”

  • Ek het intussen hierdie kommentaar ontvang vanaf dieselfde persoon wat verwys het na my beweerde “strooipoppe”:

   Jy verwys na die “gepaardgaande verwaarlosing van beide omgewingsbewaring en die meeste mense se welsyn” a.g.v. Christenskap. Dis ‘n strooipoop. Alhoewel ek seker is dat sommige mense die Bybel as regverdiging daarvoor sal gebruik, het hulle ook al die Bybel gebruik as regverdiging van slawerny, swart meerderwaardigheid, homoseksualiteit, homofobie, oorlog, pasifisme, en baie vreemder dinge as wat die twee van ons mee vorendag kan kom. Dit beteken nie dat dit in die Bybel staan nie. Dis hoekom eksegese en hermeneutiek moeilik is – want jy moet verby jou eie agenda kom.

   Jy verwys na die skade wat Christelike liefdadigheidswerk kan doen. Alhoewel mens natuurlik nie moet poog om skade aan te rig nie (sê wie?), kan mens dieselfde sê van talle ateïstiese of sekulêre pogings. Jy sal moet bewys dat sulke foute slegter is, juis omdat dit Christene is wat hulle begaan. En ek dink nie jy kan nie.

   Ek het hom as volg geantwoord:
   ========================

   Ek verwys in my artikel na ‘n spesifieke interpretasie van die Bybel waarop die tradisionele “sonde-verlossing-eindoordeel” meesterverhaal van die tradisionele Christendom gebaseer is; asook na die letterlike verstaan van onwetenskaplike gedeeltes in die Bybel, soos bv. Josua 10:13. Die belangrike vraag wat ons behoort te beantwoord is of die wêreld ‘n beter plek sou gewees het sónder die jarelange nadelige invloede van die tradisionele Christendom. My artikel dien as inleiding tot die bestudering hiervan en ek vertrou dat daar oorgenoeg getuienis is wat daarop dui dat die Christendom wel ‘n vernietigende en afbrekende invloed op veral die Westerse samelewings gehad het. Ek het nie soseer ‘n probleem met die Bybel op sigself nie, maar wel met die letterlike verstaan van sekere Bybelverse. Dalk was dit nié die oorspronklike Bybelskrywers se bedoeling dat hul verwysings na ‘n donkie wat gepraat het, die ses dae skepping en die son wat stilgestaan het, letterlik verstaan behoort te word nie.

   In my nuutste artikel (https://jacosteynblog.wordpress.com/2014/08/20/moontlike-plaasvervangers-vir-godsdiens-die-gelykheidsdogma-en-transhumanisme) bespreek ek onwetenskaplike aannames van “ongelowige” mense – t.w. die gelykheidsdogma en Transhumanisme, wat uiteindelik nog méér skrikwekkende gevolge vir die mensdom kan inhou as die destydse skadelike invloede van uitgediende godsdienstige idees. In my volgende artikel sal ek voorstelle maak aangaande spirituele norme en waardes wat verband hou met voor-Christelike heidense en gnostiese idees, wat behoort nagevolg te word. Anders as baie ander nie-Christelike denkers wat morele relativisme en postmodernisme ondersteun, glo ek dat daar wel objektiewe goeie en bose lewenswaardes is wat mense óf nader óf verder kan weglei vanaf moontlike eenwording met die Goddelike.

 6. Schalk sê:

  Ek het jou artiekel ook op my facebook geplaas. Natuurlik sal jy christen fundamentaliste kry wat in hulle geslote geloofswêreld wil bly. Hulle het in baie gevalle ń afstootlike en verwronge wêreldsbeeld en is nie bereid om hul geloof te ondersoek nie. Jy moet ook sien hoe selektief hulle is in dit wat hulle wil glo.

 7. Danie sê:

  Jaco, dit is ‘n lang artikel en gaan baie tyd vat indien ek oor die hele artikel kommentaar lewer. Ek gaan fokus op jou laaste paragraaf, ek het net baie vlugtig oor die middelste deel van die artikel gelees.

  Bewustelik of onbeswustelik, skep jou artikel die idee dat die Christene wat vandag glo dat Suid Afrika se suksesvolle toekoms afhanklik is van gehoorsaamheid aan God, die skade van die Roomse kerk in Middeleeuse Europa ontken asook ander foute van bv. Apartheid.

  Ek sal met jou saamstem, dat daar wel Christene is wat bitter min ingelig is oor die vergrype van die Kerkleiers van die Middeleeue en die skade wat hulle nagelaat het. Ek sal met jou saamstem dat daar mense is wat hulself Christene noem en geen ontsag het vir die natuur en omgewing nie.

  Daar is egter Christene wat wel anders is as wat jy beskryf in hierdie artikel. Hoeveel en watter persentasie, weet ek nie. Laat ek van hierdie ander Christene vir jou beskryf.

  Ja, hulle glo ongetwyfeld dat ‘n Bybelse Wêreldbeskouing dinge in Suid Afrika baie beter gaan maak. Hulle glo ook dat die Drieenige God beskryf in die Bybel se wil is dat Suid Afrika beter gaan word, en nie net is dit Sy wil nie, dit hulle glo dat Hy ‘n aktiewe rol speel om dinge beter te maak.

  Hulle glo dat hulle rentmeesters is van die skepping, rentmeesters is van die natuur en omgewing. Hulle het berou oor hoe gelowiges en ongelowiges die natuur en omgewing verwaarloos.

  Hulle is baie bewus van erge foute wat mense gemaak het in die verlede onder die naam van die Kerk en Christenskap. Hulle bid gereeld vir vergifnis van wat hul vorige geslagte gemaak het en vra dat die Here help dat dit nie weer gebeur nie, dat hulle nie dieselfde foute maak nie.

  Sommige van hulle is bly dat almal deel kan wees van Suid Afrika, dat mense van alle velkleure en kulture nou deel kan wees van die ekonomie en samelewing.

  Sommige van hulle is bewus van hoe die Europieërs inwoners uit hul bestaans leefwyse gedwing het om te werk in o.a. myne. Ten spyte van hierdie feit, glo hulle dat alle Suid Afrikaners toegang tot die ekonomie behoort te hê.

  Sommige Christene, glo dat die vervalle toestand van die wêreld te wyte is aan die sondeval en die mense se aanhoudende sonde sederdien. Hulle glo dat dit alles eendag weer herstel gaan word.

  Ek sluit af met Romeine 8:19, wat jy sekerlik anders interpreteer as ek, nieteenstaande kan jy probeer uitwerk hoe hierdie Christene wat ek hierbo genoem het, hierdie deel verstaan.

  “Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.”

  “For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God.”

  • Hallo Danie,

   Die goeie bedoelings en goeie dade van baie Christene t.o.v. omgewingsbewaring en die bevordering van die welsyn van die meeste ander gelowige én ongelowige mense, is die gevolg van hul goeie karaktereienskappe en gebeur ten spyte van die invloed van hul geloof. Dit sou heel waarskynlik nié die geval gewees het indien hulle wel logies konsekwent was betreffende die praktiese uitvoering van sekere van hul basiese geloofstandpunte nie. Hul spesifieke interpretasie van gedeeltes in die Bybel sal dan noodwendig aanleiding gee tot onmin met andersdenkende mense; asook tot die besef dat die bevordering van ongelowige mense se aardse welsyn, onsinnig is indien almal van hulle tog uiteindelik bestem is vir die Ewige Verdoemenis.

   • Schalk sê:

    Danie, die christelike leeringe staan teenoor die waardering vir lewe op aarde tensy jy die NT van die OT skei. Indien wel, is jy besig om weereens ń nuwe godsdiens te skep

    Ek vind dit vreemd dat jy verwys na christene wat nou berou het oor wat kerke ens. in die verlede verbrou het. Hulle het juis streng volgens die woord van god geleef. Ek vind dit vreemd dat daar vandag soveel christene is wat in effek veskoning aanbied vir god se woord. Dit is presies waarop dit neerkom.

    Ek stem saam met Jaco. Christen wat waardering het vir lewe op aarde, het dit nie vanweë hulle geloofoortuiging nie, wat terloops die oortuigings (dogmas) van primitiewe mense duisende jare gelede is, maar vanweë hulle goeie genes wat oorleef het. Hoe pretensieus van jou om te beweer dat dit die gevolg is van hulle geloofsoortuigings. Wat ń flagrante veroordeling van mense wat ń goeie lewe ly en nie soos jy dink nie. Ek is so bly dat die skille van my oë afgeval het. Ek leef nie meer die GROOTSTE LEUEN sedert die ontstaan van die mens nie. Ek leef volgens my eie oortuigings en dit het van my ń beter mens gemaak, in alle opsigte!

 8. Hennie Strydom sê:

  Dankie Jaco, jy is nou op die regte spoor!
  Al die mites van die verskillende kultuurstamme is gebaseer op die antieke mense se TV-skerm – die hemelruim.
  Die Wa – konstellasie was onder die Germane welbekend. In Engeland as charles wain, in Denemarke as karlsvogn, in Swede as karlwagn en herrenwagen, wat die “Here se wa” beteken en deur Grimm verbind is met Wotan se wa (Odin se wa) ( Grimm 2004: 151), en in Nederland is dit bekend as die hellewagen (Grimm 2004: 802). Gevorm uit dieselfde sterre as die Big Dipper, vier sterre vorm die wa en drie sterre die disselboom. “Ons weet dat in die heel vroegste eeue die sewe sterre van die Groot Beer in die noorde as ‘n vierwielwa, beskou is. Sy disselboom is gevorm deur die drie afwaarts sterre”. (Grimm 2004: 151). Die vierwielwa wat om die noord-hemelpool wentel is die oorsprong van die gehate swastika!
  Lees onderstaande kort beskrywing oor die oorsprong van die swastika:-
  http://www.ishtarsgate.com/forum/showthread.php?424-Is-the-Swastika-actually-the-Big-Dipper

  • dankie vir die skakel, Hennie Strydom… dit is hoog interesant

   • Hennie Strydom sê:

    Volgens my navorsing is alle gelowe gebaseer op die aarde se rotasie om die son m.a.w. die jaar en sy seisoene. Aanvanklik was die jaar net in ‘n voljaar, voorjaar en najaar verdeel, hieruit het die onderskeie drietal dogmas voortgespruit. Mettertyd is die jaar verder verdeel in ses jaargetye, waaruit die onderskeie kalenders met twaalf maande voortvloei. Die indeling is deur wetenskaplikes of die oertydse landbounavorsers gedoen. Die uitgeslape religieuse leiers skaak egter die wetenskaplike uitvindings en word die landboukundiges of Leviete, wat die wetenskaplike idees misbruik om tiendes as konsultasiefooie op te eis.
    In Hindoeïsme heet die Trimurti (drietal) Brahma, Vishnu en Shiva – Brahma (die skepper) versinnebeeld die hele jaar Vishnu (die instandhouer) die voorjaar en Shiva (die vernietiger) die najaar. Die drie godhede word die Hindoe drietal of die Groot Drie-eenheid genoem en word dikwels aangeroep as “Brahma-Vishnu-Maheshvar.” Die Trimurti word dikwels uitgebeeld as drie koppe op een nek of as drie gesigte van een kop.

 9. Danie sê:

  Rick Joyner is een van daardie Christelike leiers by wie ek baie geleer het van foute wat die Kerk gemaak het in die verlede asook dinge wat in vandag se regerings verkeerd loop. Hierdie is een van sy artikels. Hy het ook ‘n baie insiggewende artikel geskryf oor Ukraine to tydens die Crimea aksie.

  http://www.morningstarministries.org/resources/prophetic-bulletins/2014/prophetic-bulletin-second-law-thermodynamics-and-bedlam-border

 10. Louis sê:

  Baie dankie (om dit ligtens te stel) Jaco. Ek sien uit na die dag wanneer 51% Afrikaners oor die Kennis beskik ! Sover ek kan onthou is dit ene Zorro wat gesê het ‘Totdat die laaste baksteen van die laaste kerk op die laaste priester geval het’ (of so iets). Inderdaad is dit die christene se skuld dat ons sit waar ons vandag sit, en nou wil hulle werklik terugkeer na hulle god/e om dinge reg te ruk !

  • Schalk sê:

   Korrek Louis, die christene kleef verwoed vas aan gode wat bedrieglike priesters en kerkvaders opgerig het met blatante leuens. Die feit dat daardie goddelike wese beklee is met al die eienskappe van die mens, self al die misdade van die mens gepleeg het, kan mos duidelik nie ń hemelse wese wees nie! Maar vertel hulle dit dan word jy uitgeskel as ń satanis.

   Dat kerke hierdie GROOT LEUEN nog verkondig is ń misdaad teen die mensdom.

   • Louis sê:

    Dankie Schalk. Heerlik om iets te hoor wat mens netsowel self kon gesê het. Altyd groot vermaak om antwoorde te kry op die vraag ;’Van watter god praat jy, want jou bybel wemel van gode en afgode wat saamgegooi is as ‘God’.

    Inderdaad ‘n misdaad teen die mensdom. Ons glo nou wel nie in die christene se hel nie, maar tog wonder ek wat vir die leuenaars voorlê. Iewers moet daar ‘n afsnypunt wees waar ons op ‘n manier van hulle en hulle gebreinspoelde volgelinge geskei gaan word.

   • Schalk sê:

    Die waarheid Louis! Om ń leuen te vertel is maklik. Om daardie leuen te verdedig ń heel ander saak!

 11. william sê:

  Jesus was nie in n stal gebore nie. sy ma was nie n maagd nie en hy het nie uit die dood opgestaan nie. Ons mis die hele punt. Jesus was n mens en n wyse man net soos Budha. Die letterlike verstaan van die bybel sal ons nerens bring nie.Dit is wat hy ons kom leer het wat tel. Net hulle wat die dieper betekenis van sy lesse verstaan sal weet. Die vraag moet nie wees wie God is nie maar eerder wie is ek. Hy maak gebruik van metafore, beeldspraak,simbolisme en gelykenisse om n geestelike boodskap en les oor te dra.

 12. Schalk sê:

  Stem saam William. Dit is presies wat Abel probeer doen. Dat mense hulle self moet ontdek en nie dit gaan soek by ń eksterne wese wat bedrieërs opgerig het nie.

  Baie van dit wat in Jesus se mond gelê is was antike wysheidsleeringe wat vrylik in omloop was. Nogtans is dit navolgingswaardig en behoort mense hulle lewens daarvolgens in te rig.

 13. Johann sê:

  Ek was in kommunikasie met Leon van Rooyen, my suster se seun oor die oorsprong van geloof as sodanig. Sy antwoord aan my:

  “Alles sal wel eendag ge-obenbaar word en dan glo ek gaan daar baie mense wees wat baie spyt gaan he.”(sic)

  Ek het hom gevra hoekom altyd dreigimente van gelowiges, veral van christene wanneer iemand die christen dogma bevraagteken? Dat ek my nie laat afdreig om hul interpretasie van ‘n sg. godheid te sluk nie. Dit is soos om ‘n pil heel te sluk sonder om dit eers te kou.

  My standpunt oor die geskiedkundig-regsgeoriënteerde oorsprong van geloof en gevolge daarvan het ek as volg verwoord (ongelukkig moes ek dit in Engels skryf – die taal van ons kommunikasie weens ander wat ingekopieer is):

  It is usually argued that we need religion in order to get humanity to behave and work together. All evidence is to the contrary. Religion has not notably improved human behavior. The pagan Romans were far kinder than the Inquisition Christians. Nor has religion united Christians, Muslims, Buddhists, or Jews. It has divided them. In fact, religion will never unite them, because religion requires that they share the same beliefs, without offering any reliable evidence that their ideas are correct and then threaten them with all kinds of suffering if they do’nt accept their version of the “almighty”. Reason, on the other hand, is the only thing that can unite people of diverse opinions. Reason bases its decisions on evidence available to everyone, and allows people to disagree when evidence is lacking. Religion will never do that. In stead the religious will loose sight of the fact that the very god who created us, bestowed on us the gift of reason, sound reason unlike animals. Christians always threaten me that non acceptance of their interpretation will cast me into darkness and misery.

  Wat my ondersoek eerder uitgewys het, is die dogma van ‘n drie-enige-god. As ons argumentsonthalwe aanvaar daar is ‘n god, wie het besluit om namens hom te praat en te verklaar dat god eintlik uit drie dele bestaan, maar verenig is in een god?? Daardie vals leerstuk verklaar, by noodwendige implikasie, dat god se gedagtes gelees en vertolk kan word! As aanvaar word daar ‘n god is, dan moet hy of sy so oneindig groot, alwetend en magtig wees dat hy/haar bestaan buite die mens se begrip van ruimte en tyd is. Wie is die verteenwoordigers van god om hom, wat so oneindig groot en almagtig moet wees, te reduseer tot drie dele?? Hom te verteenwoordig asof hy dit self nie kan doen nie. Ek verwerp sulke denke met die minagting wat dit verdien. Daar is en kan net een god wees en om hom te sê, kyk Oubi, jy het dit self nie geweet nie, maar eintlik is jy drie dele in een, die vader, seun en heilige gees. Dit is kerklike bedrog en ‘n skandelike leerstuk.

  Thanks Jaco vir jou nugtere uiteensetting.
  Johann

 14. Johann sê:

  Ag, ek wou nog net die volgende byvoeg. My belangstelling lê nie in elkeen se persoonlike geloofsoortuigings nie – elkeen is tog vry om te glo waarin hy/sy wil. Van belang vir my is die oorsprong van geloof. Soos HL Mencke dit raak beskryf:

  We must respect the other fellow’s religion, but only in the same sense to the extent that we respect his theory that his wife is beautiful and his children smart.” – H.L. Mencken

  So het Steve Jobs ook voor sy dood opgemerk:

  “No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new.” – Steve Jobs

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s