Rassisme en Apartheid in die Bybel

racism_in_the_bible_belt

Israel se beweerde uitverkiesing as “heilige” volk:

Genesis 27:28-29 “God gee aan jou [Jakob] dou uit die hemel, die rykdom van die aarde: koring en wyn in oorvloed. Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig [heerskappy en baasskap oor ander nasies]; oor jou familie sal jy heers, jou broers sal voor jou buig. Wie ‘n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees, wie jou seën, sal geseën wees.”

Exodus 33:15-16 “Toe het Moses vir Hom [Jahwe] gesê: ‘As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet as U nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en u volk, anders is [!!] as al die ander volke op die aarde.’

Levitikus 20:24 en 26 “Ek [Jahwe] het julle belowe dat julle hulle land in besit sal neem. Dit is Ek wat hierdie land aan julle gee om dit in besit te neem, ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Ek is die Here julle God, Ek het julle afgesonder van die ander volke… Julle moet heilig lewe, want Ek die Here is heilig. Ek het julle afgesonder uit [Apartheid] die volke om aan My te behoort.”

Slegs ‘n Israeliet kon as koning aangestel word:

Deuteronomium 17:15 “Stel dan tog die koning aan vir wie die Here jou God kies. Jy moet iemand uit jou eie volk as koning aanstel. Jy mag nie ‘n uitlander, iemand wat nie uit jou volk is nie, as koning aanstel nie.”

Regverdiging vir die aparte bestaan van volkere:

Deuteronomium 32:8 “Toe die Allerhoogste vir die nasies hulle besittings gegee het, toe Hy die mense in volke opgedeel het, het Hy vir hulle hulle grense bepaal, soveel as wat daar Israeliete is.”

Regverdiging vir volksmoord en die verbod op gemengde huwelike:

Deuteronomium 7:1-4 “Die Here jou God sal jou bring in die land waarheen jy op pad is en wat jy in besit sal neem. Hy sal baie nasies voor jou uit verdryf: Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. Wanneer die Here jou God hierdie sewe nasies wat groter en sterker is as jy, in jou mag oorgee en jy hulle verslaan, moet jy hulle om die lewe bring [volksmoord] as banoffer aan die Here jou God. Jy mag hulle nie jammer kry en ‘n verbond met hulle sluit nie. Jy mag nie met hulle ondertrou nie: jou dogter mag jy nie aan een van hulle seuns gee nie en vir jou seun mag jy nie een van hulle dogters as vrou vat nie, want hulle sal jou kinders wegrokkel van die Here af en hulle sal ander gode dien. Dan sal die toorn van die Here teen jou ontvlam en Hy sal jou gou uitdelg.”

Josua 23:12-13 “As julle egter ‘n ander pad loop en julle verbind aan die mense wat oor is van hierdie nasies wat nog tussen julle woon, en julle ondertrou met hulle en julle kom by hulle, en hulle by julle, weet dan seker dat die Here julle God hierdie nasies nie verder sal verdryf voor julle uit nie. Hulle sal vir julle strikke en wippe word, swepe op julle rûe en skerp dorings in julle oë, en uiteindelik sal julle verdwyn uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het.” (Wat sou die verloop van gebeure gewees het indien die meeste blankes in Suid-Afrika al baie jare gelede hierdie goeie raad ter harte geneem het??)

Esra 9:1-3 “Nadat dié dinge gedoen is, het die leiers van die gemeente vir my kom sê: ‘Die mense van Israel en die priesters en die Leviete het hulle nie afgesonder van die nie-Joodse bevolking met sy afskuwelike gebruike nie, en dié is nog dieselfde as dié van die Kanaäniete, Hetiete, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en Amoriete. Ons mense en hulle seuns het getrou met nie-Joodse vrouens; hulle het hierdie volk hom laat vermeng met heidene. Leiers en ampsdraers het die voortou geneem in dié trouelose optrede.’ Toe ek dit hoor, het ek my klere geskeur, my hare en my baard uitgetrek en verslae gaan sit.”

Esra 9:12 “Moenie julle dogters vir hulle seuns gee nie, moenie hulle dogters met julle seuns laat trou nie. Moet die heidennasies nooit vrede of voorspoed gun nie. Dan sal julle sterk staan en die goeie van die land geniet en dit as ‘n blywende besitting aan julle kinders oordra.”

Esra 10:10-11 “Toe staan die priester Esra op en sê vir hulle: ‘Julle het troueloos opgetree. Julle het met vreemde vrouens getrou en daardeur die oortredings van Israel teen God nog meer gemaak. Doen belydenis voor die Here die God van julle voorvaders en doen wat Hy wil hê: skei julle af van die heidennasies en die vreemde vrouens.’

Deuteronómium 23:2-3 “Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie. Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering van die HERE kom nie;” (’53 vertaling)

Nehemia 13:1-3 “Daardie dag is daar ten aanhore van die volk voorgelees uit die boek van Moses, en daar is geskryf gevind dat ‘n Ammoniet of Moabiet nooit in die gemeente van God mag kom nie. Dit was omdat hulle nie brood en water aan die Israeliete wou gee nie en vir Bileam gehuur het om ‘n vloek oor Israel uit te spreek. Ons God het die vloek in seën laat verander. Toe die volk dié wet hoor, het hulle almal wat van gemengde herkoms was, van Israel afgeskei.”  (’83 vertaling)

“… En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van gemengde bloed uit Israel afgesonder.” (’53 vertaling)

“… En toe die mense hoor wat die wette sê, het hulle gesê almal wat nie Israeliete is nie, moet weggaan.” (Die Bybel vir almal)

“… When they heard the Law, they separated from Israel all the racially mixed.” (Modern English Version)

“… On hearing the Torah, they separated from Isra’el everyone of mixed ancestry.” (Complete Jewish Bible)

“… Now it came to pass, when they had heard the law, that they separated from Israel all the mixed multitude.” (Authorized King James Version)

“mixed multitude” is the translation for the original Hebrew word  עֵרֶב which refers to “the web (or transverse threads of cloth); also a mixture, (or mongrel race):–Arabia, mingled people, mixed (multitude), woof.”  (according to the KJV Bible with Strong’s References)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

10 Responses to Rassisme en Apartheid in die Bybel

 1. Is daar Bybelgedeeltes waarin rassisme, baasskap en/of rasseskeiding duidelik gepropageer word? Indien wel, tot watter mate het dit rasseverhoudinge in veral Suider-Afrika vertroebel?

  Lees gerus in verband hiermee hierdie debat tussen myself en kreasioniste wat beweer het dat die Bybelskrywers nie rassisties was nie en dat die slawerny wat deur die Israeliete toegepas was, “darem nie so erg was” nie…

  • Ek het hierdie reaksie van my op Udo se kommentaar, ook op sy webblad geplaas by http://www.antwoord.org.za/2016/12/rassisme-en-apartheid en wag tans vir goedkeuring van my kommentaar:

   Hallo Udo. My nuutste plasing op my blog dien as “voorsmakie” vir ʼn artikel wat ek binnekort gaan skryf oor die jarelange misleiding en skadelike dogmas wat nog altyd onafskeidbaar deel was van die georganiseerde Christendom. Daarom voel ek verplig om jou verkeerde aannames aangaande my “oggend en aanpraatjies wat nie ooreenkom nie”, so gou moontlik te korrigeer. Ongelukkig is daar twee wyd uiteenlopende begrippe wat jy met mekaar verwar en wat ek graag meer duidelikheid oor sal verskaf – veral ook aan ander lesers van hierdie artikel van jou. Hopelik sal jy dan besef dat ek nié myself weerspreek wat “ras” en Apartheid betref nie. Ek verduidelik daarna my interpretasie van Bybelskrywers se eintlike bedoelings.

   Ons moet onderskei tussen aan die een kant, blanke baasskap, rassisme, “Klein” Apartheid, segregasie, volksmoord en kolonialisme, en aan die ander kant, die volkstaatideaal, “Groot” Apartheid, volledige geografiese skeiding, Partisie en blanke separatisme. Ek verwerp die eersgenoemde ideologie, terwyl ek die laasgenoemde ideologie ondersteun en boonop beskou as ʼn beter opsie as die huidige onderdrukkende Suid-Afrikaanse eenheidstaat. Rassisme is die ideologie waarvolgens een of meer rasse meerderwaardig is en hulle daarom die reg het om oor andere te heers en hulle te onderdruk. Ongelukkig was daar miljoene swartmense wat jare gelede in die ou Suid-Afrika gewoon en gewerk het sonder dat hulle dieselfde politieke regte as blankes geniet het. Baie blankes het beweer dat húlle slimmer en meer gevorderd is as swartmense en dat hulle daarom as “base” oor die swartmense moet heers en hulle selfs moet dwing om skadelike Christelike dogmas te aanvaar! Palestyne is al vir baie jare uitgemoor en onderdruk in Israel en word daar selfs teen “Joodse” Ethiopiërs gediskrimineer op grond van ras!

   Volgens die volkstaatideaal behoort elke volk binne hul eie grondgebied te woon en te werk en regeer te word deur slegs mense behorende tot hul spesifieke volk. Daar is swart volkere soos Zoeloes, Xhosas, Tswanas, ens. en blanke volke soos o.a. die Duitse volk, Boervolk en Franse volk. Wanneer hierdie ideaal verwesenlik word sal daar geen lid van ʼn volk wees wat onderdruk word deur lede van ander volke in ʼn “eenheidstaat” of multikulturele “nasiestaat” nie. Voorstanders van hierdie ideaal word dikwels verkeerdelik geëtiketteer as “white supremacists”. Baie mense verwar partisie en rassisme met mekaar omdat veral die hoofstroommedia en prominente kerke en politieke organisasies hulle doelbewus hieroor mislei.

   Dis belangrik dat jy die voorgaande twee begrippe deeglik verstaan alvorens ons voortgaan om die “ware” bedoelings van Bybelskrywers te bespreek. Ek het in my kommentaar op my laaste plasing op my blog verwys na hierdie https://hierstaanek.com/2016/10/05/andre-bekker-eks-gay-se-ope-brief-and-die-moderamen debat waarin ek met kreasioniste gedebatteer het oor die goedkeuring van veral slawerny en rassisme in die Bybel. Ek twyfel of jy dit al gelees het. Ek en Jong-Aarde kreasioniste het in hierdie debat o.a. verskil oor die betekenis van die woord “baster” (Hebreeus: mamzer). Ek het ook verwys na die feit dat daar gereeld in die Bybel gewaarsku word teen huwelike met “vreemde” vroue. Veral in Nehemia en Esra is dit duidelik dat die biologiese afkoms van hierdie vroue belangriker is as hulle godsdienstige of kulturele agtergrond. Dis interessant dat hierdie profete aanbeveel het dat hierdie vreemde vroue summier weggejaag moet word sonder om eers die moeite te doen om hulle te oortuig van die geldigheid van die Israeliete se geloof. Indien ras of kultuur van mindere belang was vir die Israeliete van ouds, is dit tog interessant dat daar gedurig gefokus word op afsondering as unieke “heilige” volk en die afkeur van huwelike met vroue van ander volkere. Indien godsdiens vir jou van allergrootste belang is sal jy tog eers die moeite doen om jou “vreemde” vrou te probeer evangeliseer alvorens jy haar wegjaag o.g.v. haar “halsstarrige” houding as “ongelowige vreemdeling”! Wat die goedkeuring van volksmoord betref is jy welkom om die “ware” betekenis van hierdie Bybelverse aan ons te probeer verduidelik:

   Deuteronómium 2:34 “In daardie tyd het ons al sy stede verower en verwoes. Van hulle mans, vrouens en kinders het ons niemand laat vrykom nie.”

   Deuteronómium 13:15,16 “…moet jy die inwoners van daardie stad sonder meer doodmaak. Die stad met alles daarin, selfs sy vee, moet as banoffer vernietig word. Jy moet alles in die stad op die stadsplein bymekaarmaak en saam met die stad geheel en al verbrand as ‘n offer aan die Here jou God. Die stad moet vir altyd ‘n puinhoop bly. Dit mag nie weer herbou word nie.”

   Deuteronómium 20:16,17 “Uit die stede van hierdie volke wat deur die Here jou God aan jou as besitting gegee word, mag jy niks laat bly lewe nie. Jy moet die Hetiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete om die lewe bring as ‘n banoffer aan die Here jou God soos Hy jou beveel het.”

   • Jaco Steyn sê:

    Udo se reaksie op my voorgaande kommentaar:

    Jaco, ek bedoel nie om jou te affronteer nie, maar ek stel hoegenaamd nie belang in jou politieke ideologie oor Groot Apartheid nie – hoe jy dit ook al probeer regverdig. Ek het bloot gereageer op jou misleidende suggestie dat die Bybel rassisme, baasskap of rasseskeiding propageer. Dit doen nie, en jou teksverwysings daaroor is eksegeties verdag.

    Wees gerus, ek het inderdaad jou gesprek met Andre Bekker sorgvuldig gelees het. Niks van jy daar geskryf het regverdig die idee dat die Bybel rassisme voorstaan nie. Die kwessie van slawe in die Bybel is ʼn onderwerp op sy eie.

    Ek herhaal weer wat ek geskryf oor die verbod op huwelike met vroue uit ander nasies. Omdat God se volk vir hom afgesonder moes leef (m.a.w. aan God toegewy), was Israel verbied om met mense van ander nasies te trou, net soos hulle verbied was om baie ander dinge te doen wat die nasies rondom hulle gedoen het. Daar was egter ʼn ander baie spesifieke rede vir die verbod: “want hulle sal jou kinders wegrokkel van die Here af en hulle sal ander gode dien” (Deut. 7:4). Jy wil hierdie verbod bitter graag aan rassisme koppel, maar die verbod het uitsluitlik te doen met die beskerming van Israel se godsdienstige identiteit. Israel was hieroor ongehoorsaam en sou die gevolge moes dra. Daar is geen twyfel dat die proses (ja, ʼn proses, sien Esra 10:1-17) waaronder die Israeliete as teruggekeerde ballinge hulle van hul vrouens en kinders moes afsonder, besonderlik moeilik moes gewees het nie. Maar dit doen niks aan die feit dat hierdie afsondering niks met rassisme te doen gehad het nie, maar met hul gehoorsaamheid aan die Here.

    Verder, daar is geen goedkeuring van volksmoord in die Bybel nie. As jy nie eers iets van Wright se verduideliking probeer verstaan oor die aard van Israel se verowering van bepaalde volke in Kanaän nie (soos jy wys deur in reaksie bloot weer ʼn paar verse aan te haal), dan kan ek jou nie verder help nie.

 2. Jaco Steyn sê:

  My reaksie op Udo se kommentaar by http://www.antwoord.org.za/2016/12/rassisme-en-apartheid:

  Udo. As die doel van die verbod op huwelike met vroue van ander nasies hoofsaaklik was om die “godsdienstige identiteit” van Israel te beskerm, is dit tog interessant dat Esra en Nehemia nooit verduidelik het dat dit tog aanvaarbaar sou wees om met vroue van ander nasies te trou eers nadat hulle die Israeliete se geloof aanvaar het nie. Indien ek bv. sou besluit om met ʼn nie-blanke Moslemvrou te trou, behoort die Moslemgemeenskap my tog te aanvaar indien ekself ʼn Moslem was, sonder om summier sodanige huwelik te verbied.

  Dit is vir my voor die hand liggend dat ʼn klein groepie magsugtige priesters en Leviete ʼn uiters suksesvolle ideologie uitgedink het om ʼn wanindruk by lede van die Israelitiese/Joodse volk te skep waarvolgens húlle uitverkies is bo alle ander volkere in die wêreld. Dit het gebeur ten spyte daarvan dat hierdie ʼn swerwende volk was wat nog géén noemenswaardige beskawing – soortgelyk aan dié van die Romeine, Grieke en Egiptenare, tot stand gebring het nie. Jy het tog immers verwys na Deut. 7:6-8 se “Die Here het jou [Israel] nie liefgekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie, jy was die kleinste van almal.” Allerlei materiële voordele is aan hierdie volkie belowe indien hulle die gebooie van God (eintlik die reëls en regulasies van die priesters en Leviete!) sou gehoorsaam. God sou hulle selfs na bewering gehelp het om van die ander volke uit te moor en hulle grondgebied in besit te neem indien hulle soos soet seuntjies en dogtertjies hulle heersers se wette en opdragte sou gehoorsaam. Baie lesers is teen hierdie tyd seker heelwat geïrriteerd met my aanhaling van Bybelversies, maar ek haal graag hierdie volgende twee versies aan waarin dit duidelik is dat die Israeliete se optredes teenoor ander volke nader was aan dié van baasskap, kolonialisme en rassisme as aan dié van die vreedsame naasbestaan wat deel is van die volkstaatideaal waarna ek verwys het.

  Deuteronómium 11:22 tot 25 “As julle al hierdie gebooie wat ek julle vandag gee, stiptelik gehoorsaam deur daarvolgens te lewe en die Here julle God lief te hê, sy wil te doen en Hom aan te hang, sal Hy al hierdie nasies verdryf, en dan sal julle die grondgebied van nasies wat groter en sterker is as julle, in besit neem. Elke plek waar julle kom, sal julle s’n wees: van die woestyn in die suide af tot by Libanonberg in die noorde, van die rivier, die Eufraatrivier, in die ooste af tot by die see in die weste. Dit sal julle grense wees. Niemand sal teen julle kan bly staan nie. Soos die Here beloof het, sal Hy orals waar julle gaan, ‘n skrik en angs vir julle oor die land laat kom.”

  Deuteronómium 12:29,30 “Die Here julle God sal die nasies verslaan na wie toe julle op pad is om hulle te verdryf. As julle hulle oorwin het en in hulle land woon, moet julle sorg dat julle nie, selfs nadat hulle deur julle verslaan is, deur hulle in ‘n valstrik gelei word wanneer julle na hulle gode sou begin uitvra nie. Moenie sê: ‘Hoe vereer hierdie nasies hulle gode? Ek sou dit ook so wou doen’ nie.”

  Dit wil dus voorkom asof die Bybel eerder rassisme en baasskap propageer as Groot Apartheid wat gepaardgaan met volledige geografiese skeiding en vreedsame naasbestaan tussen volkere. Die verskil tussen die (glashelder) oorspronklike bedoelings van die Bybelskrywers en jou versuim om te erken dat sekere verse duidelike goedkeurings bevat vir bv. die volksmoord op alle “mans, vrouens en kinders”, is kenmerkend van die jarelange misleiding deur verskeie teoloë en godsdiensleiers. Ek sal hierdie misleiding meer breedvoerig verduidelik in my nuwe artikel; asook die verskille tussen aan die een kant, Bybelgedeeltes wat rassisme, homofobie, slawerny en volksmoord goedpraat en aan die ander kant Jesus se “gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes” en “draai ook die ander wang”. Hierdie voor die hand liggende teenstrydighede en kerkleiers se waninterpretasies daarvan was heel waarskynlik een van die hoofredes vir die ontstaan van meer as 30 000 verskillende Christelike sektes…

  • Jaco Steyn sê:

   My nuutste kommetaar aan Udo:

   Udo. “Haai kyk, hier is ʼn groepie mense in die middel van die woestyn wat omgelukkig ander gode as ons dien en aanbid. Kom ons moor almal van hulle voor die voet uit – mans, vrouens en kinders, en neem sommer hulle grondgebied in besit”. Sommige mense beweer mos dat hierdie nié ʼn duidelike voorbeeld van volksmoord is nie!

   Miljoene Christene het al vir baie jare die Bybel beskou as die “onfeilbare” en letterlike Woord van God waarin die betekenis van alle Bybelverse duidelik verstaanbaar is vir alle gelowiges – sonder die jarelange bestudering van ingewikkelde teologiese interpretasies en “eksegeses”. Baie van hierdie ywerige Christene het soos my ouers, geen probleem daarmee gehad dat volkere apart van mekaar bestaan en deur slegs mense van hul eie volk regeer word nie. Rasse-segregasie is in baie oorwegend-Christelike lande soos Amerika vóór 1965 streng toegepas. Dit was nou in die dae vóór internasionale geldmagte se polities-korrekte ideologieë heelwat teoloë se interpretasies van Bybelversies wesenlik beïnvloed het. Hierdie voorgaande bespreking oor rassisme is natuurlik ook van toepassing op die huidige “gay-sirkus” in die NG Kerk. Daar is ʼn duidelike verskil tussen die talle Bybelverse wat homoseksuele dade hard en duidelik veroordeel en die meer mensgesentreerde “humanitêre” kerkleiers en teoloë se aanvaarding van gay mense en die uitlewing van hulle lewenswyse.

   • Jaco Steyn sê:

    Udo se reaksie op my voorgaande kommentaar:
    ======================================

    Jaco, met elke nuwe ding wat jy skryf bevestig jy opnuut jou vooroordele. Soos nou weer: “Haai kyk, hier is ʼn groepie mense in die middel van die woestyn wat ongelukkig ander gode as ons dien en aanbid. Kom ons moor almal van hulle voor die voet uit – mans, vrouens en kinders, en neem sommer hulle grondgebied in besit”. Dis die skrywe van iemand wat vasbeslote is om karikature te skep, maak nie saak wat die konteks is vir begrip nie.

    Waar kom jy daaraan dat die betekenis van alle Bybelverse vir alle gelowiges duidelik verstaanbaar is? Enigiemand wat enige teks lees, interpreteer daardie teks. Hoe meer iemand bewus is van die faktore wat konteks bepaal (en hoe meer iemand gewillig en daartoe in staat is), hoe groter is die kans dat daardie teks reg verstaan gaan word. ʼn Oppervlakke lees van enige teks lei selde tot voldoende begrip. Presies dit is die probleem met hoe miljoene Christene die Bybel benader en om te sê die Bybel is ‘onfeilbaar’ of die ‘Woord van God’ verander niks aan die probleem nie. En dan praat ek nie eers van skeptici soos jy wat bloot daarop uit is om te kritiseer, maar nie gewillig is vir begrip nie.

    My reaksie op Udo se kommentaar:
    ============================

    Udo. Is die aanvaarding van verwronge polities-geïnspireerde eksegeses, soos uiteengesit deur “slim” teoloë wat die Bybel jarelank bestudeer het, ʼn voorvereiste daarvoor om die Ewige Lewe te beërwe?

 3. Jaco Steyn sê:

  Die status van hierdie laaste kommentare van my aan Udo is, nog steeds “awaiting moderation”:
  =========================================================================

  Udo. Is die aanvaarding van verwronge polities-geïnspireerde eksegeses, soos uiteengesit deur “slim” teoloë wat die Bybel jarelank bestudeer het, ʼn voorvereiste daarvoor om die Ewige Lewe te beërwe?

  Vergelyk gerus hierdie verduidelikings van Dr William Lane Craig met dié van Christopher Wright – albei van hulle is oënskynlike “slim” teoloë wat jarelank die Bybel bestudeer het:

  “So the problem isn’t that God ended the Canaanites’ lives. The problem is that He commanded the Israeli soldiers to end them. Isn’t that like commanding someone to commit murder? No, it’s not. Rather, since our moral duties are determined by God’s commands, it is commanding someone to do something which, in the absence of a divine command, WOULD HAVE BEEN murder. The act was morally obligatory for the Israeli soldiers in virtue of God’s command, even though, had they undertaken it on their own initiative, it would have been wrong… Moreover, if we believe, as I [Craig] do, that God’s grace is extended to those who die in infancy or as small children, the death of these children was actually their salvation [!!!]. We are so wedded to an earthly, naturalistic perspective that we forget that those who die are happy to quit this earth for heaven’s incomparable joy. Therefore, God does these children no wrong in taking their lives.” (http://www.reasonablefaith.org/slaughter-of-the-canaanites)

  Craig erken dus die werklikheid van aaklige dade soos bv. volksmoord, wat deur die Israeliete gepleeg is en geregverdig is o.g.v. opdragte van hulle god. Wat dus in werklikheid gebeur het is dat die aakligste wandade gepleeg is in opdrag van die Israeliete se regeerders en/of priestersklas wat op hul beurt beweer het dat hulle hul opdragte vir hierdie wandade van Jahwe ontvang het. Die antwoord op die vraag of wrede slawerny, volksmoord, rassisme en selfs verkragting deur die Bybel goedgekeur word, is dus ʼn duidelike “Ja”!

  Hou asb. ook in gedagte dat miljoene Christene volgens jóú redenasie, vir baie jare gesondig het omdat hulle onbewus was van die “ware” betekenis van sekere Bybelverse wat juis van toepassing is op morele waardes en die korrekte uitlewing daarvan nie. Miljoene Christene sondig dus daagliks terwyl hulle “salig onbewus” is daarvan dat hierdie dade wat hulle pleeg en ideologieë wat hulle aanhang, eintlik sondes en ketterye is. Ek wonder maar net of hulle eendag veroordeel gaan word vir hierdie dade en denke…

 4. Terug pieng: Die Bybel: ʼn motivering vir rassisme en Apartheid? – AntWoord

 5. Jaco Steyn sê:

  My nuutste kommentaar aan Udo:
  ======================

  Udo. Is jy ooit bewus van die ooreenkoms tussen die redenasie van Dr Craig en dié van Moslem-terroriste? In albei gevalle word die doodmaak van onskuldige mense geregverdig op grond van die bevele van die een of ander denkbeeldige (en wrede!) god. Indien jy vir “Achmed the Dead Terrorist” sou vra waarom hy homself en ander onskuldige mense opgeblaas het in die naam van Allah, sal hy heel waarskynlik ontken dat dit ʼn duidelike voorbeeld van selfMOORD en MOORD was…

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s